„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. Gmina Miasta Tarnowa otrzyma łącznie dofinansowanie w kwocie 401 785,00 zł, w tym ze środków europejskich 338 624,00 zł (84,28%), ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 63 161,00 zł (15,72%).

W ramach projektu Gmina Miasta Tarnowa zakupi 119 laptopów i 6 komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym oraz 62 drukarki dla dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania. Dostawa sprzętu planowana jest w najbliższych dniach.

Dodatkowo dzieci, rodzice zastępczy i pracownicy rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej objęci zostaną wsparciem poprzez zakup i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią w maseczki chirurgiczne (2.830 szt.), rękawiczki jednorazowe (14.150 szt.) oraz środki dezynfekcyjne (465 l).

Projekt zakłada wydatkowanie środków do końca sierpnia 2020 roku, natomiast zakończenie działań w ramach projektu do końca września 2020 r.