Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust.1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), oraz uchwały Nr LVIII/602/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 11 września 2019 r. do 2 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przyul. Nowej 3,  w pok. 118 w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.

w poniedziałki w godz. 7 30 – 18 00, od wtorku do piątku w  godz. 7 30 – 15 30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, sala nr 8 od godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może złożyć uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnowa – w Urzędzie Miasta Tarnowa lub drogą pocztową na adres: 33-100 Tarnów, ul. Nowa 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem zaufanym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa: bip.malopolska.pl/umtarnow, na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa: www.tarnow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa –ul. Nowa 3, 33-100 Tarnów, pokój 118.

 

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.