Szczegóły o karcie miejskiej - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Szczegóły o karcie miejskiej

1. E-karta wydawana jest w wersji:

     a. Premium,

     b. Standard

2. E-karta w wersji Premium wydawana jest:

     a. Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty jest zameldowany na pobyt stały na terenie Miasta oraz złożył pisemne oświadczenie w tym zakresie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

     b. Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E- nie jest zameldowany na pobyt stały na terenie Miasta, ale tam zamieszkuje i w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu w poprzednim roku podatkowym wskazał Miasto Tarnów jako miejsce zamieszkania, oraz:

          i. złożył pisemne oświadczenie w tym zakresie, zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu,

          ii. przedłożył do wglądu zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu z poprzedniego roku podatkowego, w którym wskazał Miasto Tarnów jako miejsce zamieszkania z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Skarbowym,

     c. Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty jest zameldowany na pobyt stały na terenie Miasta albo nie jest zameldowany na terenie Miasta, ale tu zamieszkuje a także jest na utrzymaniu osoby spełniającej wszystkie warunki określone w pkt. a lub b. oraz:

          i. nie ukończył 18-tego roku życia,

          ii. nie ukończył 24-tego roku życia, uczy się w szkole średniej lub studiuje.

3. E-karta w wersji Standard wydawana jest Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty nie spełnia żadnego z warunków wskazanych w punkcie 2 albo nie złożył pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

4. W tym samym czasie można posiadać tylko jedną ważną E-kartę, niezależnie od jej wersji.

5. Warunkiem wydania E-karty jest osobiste, z zastrzeżeniem postanowień punkcie 6:

     a. złożenie w POK:

          i. dokładnie i prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie E-karty, stanowiącego załącznik Nr 1 lub Nr 2 do niniejszego Regulaminu,

          ii. oświadczenia o spełnianiu jednego z warunków wskazanych w punkcie 2 przy składaniu wniosku o wydanie E-karty w wersji Premium, stanowiącego załącznik Nr 3 lub Nr 4 do niniejszego Regulaminu,

          iii. zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającego aktualny wizerunek Wnioskodawcy,

          iiii. dowodu uiszczenia należnej opłaty przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu E-karty,

          iiiii. aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole policealnej lub studiowaniu,

     b. przedłożenie do wglądu:

          i. dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Tarnowie, jeżeli Wnioskodawca je posiada,

          ii. zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu z poprzedniego roku podatkowego, w którym Wnioskodawca wskazał Miasto Tarnów jako miejsce zamieszkania z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Skarbowym, jeśli Wnioskodawca nie jest zameldowany na pobyt stały w mieście,

     c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby SKM, określonych we wniosku o wydanie E-karty i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny Wnioskodawcy nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych działa w jego imieniu po przedłożeniu do wglądu dokumentu potwierdzającego jego umocowanie (odpis aktu urodzenia małoletniego, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego itp.).

 

Pracownik POK weryfikuje dane Wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie E-karty na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę ważnego dokumentu pozwalającego ustalić jego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), co wyklucza składanie wniosku przez osoby trzecie, w tym ustanowionego pełnomocnika.

Funkcjonalności wspólne dla obu typów karty to:

  • nośnik biletów okresowych tarnowskiej komunikacji miejskiej,
  • nośnik biletów jednorazowych tarnowskiej komunikacji miejskiej (T-PORTMONETKA),
  • elektroniczna depozyt punktów (E-PORTMONETKA) wykorzystywana m.in w parkometrach,
  • dostęp do internetowego Systemu Doładowania Karty miejskiej.
  • każdej karcie poza głównym numerem ekarty widocznym na jej awersie,  jest przypisany drugi numer (rewers) zaprezentowany w postaci dziesiętnej oraz kodu kreskowego. W przyszłości numer ten będzie wykorzystywany do identyfikacji w systemach innych jednostek miejskich zintegrowanych z tarnowską kartą miejską.

Poniżej prezentujemy wzory graficzne tarnowskiej karty miejskiej.

Tarnowska karta miejska - premium 
Tarnowska karta miejska wzór B awers
Tarnowska karta miejska wzór B rewers
Tarnowska karta miejska - standard 
Tarnowska karta miejska wzór C awers
Tarnowska karta miejska wzór C rewers

 

System Zarządzania Kartą Miejską - to nowoczesny system informatyczny ułatwiający kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem usług miejskich oraz zarządzanie nimi w zależności od potrzeb i oczekiwań miasta, w ramach projektu zakupiono system informatyczny, infrastrukturę serwerową,  10 tys. kart dualnych (interfejs stykowy i zbliżeniowy) oraz 10 tys kart z interfejsem bezstykowym, kontrolerki autobusowe.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski