Szczegóły o karcie miejskiej

 • E-karta wydawana jest w wersji:
  • Premium,
  • Standard
 • E-karta w wersji Premium wydawana jest:
  • Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty jest zameldowany na pobyt stały na terenie Miasta oraz złożył pisemne oświadczenie w tym zakresie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  • Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty jest zameldowany na pobyt czasowy na terenie Miasta albo nie jest zameldowany, ale na terenie Miasta zamieszkuje i w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym wskazał Miasto Tarnów jako miejsce zamieszkania, a nadto:
   • złożył pisemne oświadczenie w tym zakresie, zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu,
   • przedłożył do wglądu zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym, w którym wskazał Miasto Tarnów jako miejsce zamieszkania z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Skarbowym,
  • Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty jest zameldowany na pobyt czasowy na terenie Miasta albo nie jest zameldowany na terenie Miasta, ale tu zamieszkuje, jest na utrzymaniu osoby spełniającej wszystkie warunki określone w pkt. 2. oraz:
   • nie ukończył 18-tego roku życia,
   • nie ukończył 24-tego roku życia, uczy się w szkole średniej lub studiuje.
 •  E-karta w wersji Standard wydawana jest Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty nie spełnia żadnego z warunków wskazanych w ust. 2 albo nie złożył pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawartego w załączniku Nr 1, Nr 3 lub Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 • W tym samym czasie można posiadać tylko jedną ważną E-kartę, niezależnie od jej wersji.
 • Warunkiem wydania E-karty jest osobiste, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6:
  • złożenie w POK:
   • dokładnie i prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie E-karty, stanowiącego załącznik Nr 1 lub Nr 2 do niniejszego Regulaminu,
   • oświadczenia o spełnianiu jednego z warunków wskazanych w ust. 2 przy składaniu wniosku o wydanie E-karty w wersji Premium, stanowiącego załącznik Nr 3 lub Nr 4 do niniejszego Regulaminu,
   • zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającego aktualny wizerunek Wnioskodawcy,
   • dowodu uiszczenia należnej opłaty przy składaniu wniosku o wydanie duplikatuE-karty,
   • aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole policealnej lub studiowaniu,
  • przedłożenie do wglądu:
   • dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Tarnowie, jeżeli Wnioskodawca je posiada,
   • dokumentu wskazanego w ust. 2 pkt 2 ppkt „b”, przez Wnioskodawcę określonego w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby SKM, określonych we wniosku o wydanie E-karty i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny Wnioskodawcy nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych działa w jego imieniu po przedłożeniu do wglądu dokumentu potwierdzającego jego umocowanie (odpis aktu urodzenia małoletniego, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego itp.).

Pracownik POK weryfikuje dane Wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie E-karty na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę ważnego dokumentu pozwalającego ustalić jego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), co wyklucza składanie wniosku przez osoby trzecie, w tym ustanowionego pełnomocnika.

Funkcjonalności wspólne dla obu typów karty to:

 • nośnik biletów okresowych tarnowskiej komunikacji miejskiej,
 • nośnik biletów jednorazowych tarnowskiej komunikacji miejskiej (T-PORTMONETKA),
 • elektroniczna depozyt punktów (E-PORTMONETKA) wykorzystywana m.in w parkometrach,
 • dostęp do internetowego Systemu Doładowania Karty miejskiej.
 • każdej karcie poza głównym numerem ekarty widocznym na jej awersie,  jest przypisany drugi numer (rewers) zaprezentowany w postaci dziesiętnej oraz kodu kreskowego. W przyszłości numer ten będzie wykorzystywany do identyfikacji w systemach innych jednostek miejskich zintegrowanych z tarnowską kartą miejską.

Poniżej prezentujemy wzory graficzne tarnowskiej karty miejskiej.

Tarnowska karta miejska - premium 
Tarnowska karta miejska wzór B awers
Tarnowska karta miejska wzór B rewers
Tarnowska karta miejska - standard 
Tarnowska karta miejska wzór C awers
Tarnowska karta miejska wzór C rewers

 

System Zarządzania Kartą Miejską - to nowoczesny system informatyczny ułatwiający kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem usług miejskich oraz zarządzanie nimi w zależności od potrzeb i oczekiwań miasta, w ramach projektu zakupiono system informatyczny, infrastrukturę serwerową,  10 tys. kart dualnych (interfejs stykowy i zbliżeniowy) oraz 10 tys kart z interfejsem bezstykowym, kontrolerki autobusowe.