Przydatne strony

www.ngo.pl - portal poświęcony działalności organizacji pozarządowych

www.fundusze.ngo.pl - serwis fundusze dla organizacji pozarządowych

www.pozytek.gov.pl - serwis internetowy Departamentu Pożytku Publicznego

www.malopolskie.pl/wspolpraca/ngo/ - strona dla organizacji pozarządowych (aktualności i ogłoszenia, otwarte konkursy ofert, szkolenia)

www.rops.krakow.pl – strona Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Małopolskiego)

www.mpips.gov.pl - strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.pokl.wup-krakow.pl - strona poświęcona  Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (POKL) w Małopolsce, serwis stworzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący w województwie małopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla komponentu regionalnego POKL

www.programszwajcarski.gov.pl – strona Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, (Fundusz Szwajcarski udziela dofinansowania do projektów zmniejszających różnice społeczno-gospodarczych między Polską a rozwiniętymi państwami UE)

www.amb-norwegia.pl – informacje nt. możliwości pozyskania środków z Funduszu Norweskiego i EOG

www.ngofund.org.pl - Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

www.fbr.zdrowie.gov.pl - informacje nt. dofinansowania projektów partnerskich w obszarze ochrony zdrowia z Funduszu Współpracy Dwustronnej

www.parpa.pl - strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - informacje ważne dla organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień

www.splot.ngo.pl - sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

www.wolontariat.org.pl - strony sieci Centrów Wolontariatu - informacje interesujące dla wszystkich wolontariuszy.

www.klon.org.pl- strona Stowarzyszenia Klon/Jawor - na niej między innymi ogólnopolska baza danych o organizacjach pozarządowych, poradniki, badania

www.batory.org.pl - strona Fundacji im. Stefana Batorego - wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

www.ofop.engo.pl - serwis internetowy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

www.pafpio.pl - Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich - kredyty dla organizacji pożytku publicznego