Zadania realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Zadania realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa

Lista zadań realizowanych w wykorzystaniem środków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych w roku 2021 oraz umów dla których nie upłynął okres 5 lat od zakończenia tych zadań i powstał obowiązek informacyjny wynikający w Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 maja 2021 poz. 953

 

Przebudowa obiektu TOSiR

Nazwa programu/funduszu: dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu wsparcia przygotowania III igrzysk europejskich w 2023 r. w zakresie realizacji inwestycji sportowych

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 20 138 282,92 zł

Całkowita wartość zadania: 23 800 000,00 zł

Opis zadania: Budowa budynku głównego stadionu sportowego przy ul. Traugutta w Tarnowie (zaplecza techniczno-administracyjno-sportowego) wraz z trybuną dla 1000 osób wraz z wydzielonym parkingiem do jego obsługi. Jest to pierwszy etap inwestycji polegającej na przebudowie dotychczasowego stadionu lekkoatletycznego na stadion sportowy spełniają wymagania licencyjne dla rozgrywek I ligi piłki nożnej.

Przebudowa obiektu TOSiR – przebudowa ciągu komunikacyjnego

Nazwa programu/funduszu: dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu wsparcia przygotowania III igrzysk europejskich w 2023 r. w zakresie realizacji inwestycji sportowych

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1 508 949,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 851 150,00 zł

Opis zadania: Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Czerwonych Klonów (budynkiem głównym budowanego stadionu sportowego) a Halą Arena Jaskółka Tarnów oraz budowa stacji trafo SN dla potrzeb zasilania obiektów Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mościcach.

 

Specjalistyczna odzież dla OSP

Siedemnastu strażaków tarnowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymało dzisiaj specjalistyczne umundurowanie za prawie 40 tysięcy złotych. Większość kwoty pochodzi z dofinansowania Województwa Małopolskiego, resztę pokrył Urząd Miasta Tarnowa.

W sumie zakupiono siedemnaście zestawów składających się z dwuczęściowych ubrań ochronnych (spodnie i bluza), rękawic i kominiarek strażackich. – To są ubrania specjalne, używane do akcji ratowniczo-gaśniczych. Zabezpieczają strażaka przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi. Dodatkowo są odblaskowe, więc będziemy widoczni podczas akcji na drodze – mówi Tadeusz Boruch, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie – Rzędzinie.

Wspomniana OSP będzie także zabezpieczała zbliżające się Igrzyska Europejskie, które odbywać się będą między innymi w Tarnowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 40 tysięcy zł, z czego kwota dotacji Województwa Małopolskiego opiewała na niecałe 30 tysięcy zł. Pozostałe 10 tysięcy pochodzi z budżetu miasta Tarnowa.

 

Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy  ul. Burtniczej w Tarnowie

Nazwa programu/funduszu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” z budżetu Województwa Małopolskiego 

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 74.060,00 zł

Całkowita wartość zadania: 360.158,00 zł

Opis zadania: W ramach modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Miasta Tarnowa przewidziano przebudowę istniejącego boiska przy ul. Burtniczej w Tarnowie na boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową, w badmintona i tenisa ziemnego. 

Zaplanowano wymianę nawierzchni na poliuretanową wraz z wyznaczeniem linii do poszczególnych dyscyplin. Boisko wyposażone zostanie w słupki i siatki do poszczególnych sportów. Wyremontowane zostanie ogrodzenie i zamontowane będą piłkochwyty, mała architektura:  ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz kontener na sprzęt. Teren na zewnątrz boiska będzie wyrównany i zasiany trawą.

Zaprojektowano obiekt bez barier architektonicznych. Poziom nawierzchni boiska jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Dojazd na działkę i do boiska nawierzchniami utwardzonymi z kostki betonowej.

 

Prace konserwatorskie przy Bimie Starej Synagogi w Tarnowie

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekt „ Tarnów. Bima Starej Synagogi (ok.1630): prace konserwatorskie i wzmacniające konstrukcję”.

Projekt dofinansowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 00631/22/DOZ-kkj z dnia 18.10.2022 r. w ramach programu „Ochrona Zabytków 2022” w kwocie 51 000,00 zł.

Bima - jedyna pozostałość po Starej Synagodze, zachowana jest formie trwałej ruiny, jako symbol niemieckiego barbarzyństwa. Jest nie tylko świadectwem żydowskiej obecności przedwojennego Tarnowa, stanowiącej niemal 50% ludności w życiu miasta, ale też symbol Holocaustu. Ochrona materialnego reliktu kulturowego dziedzictwa Żydów w Tarnowie pozwoli na kultywowanie dziedzictwa historycznego.

Przed przystąpieniem do prac stan Bimy był zły – dotyczy to zarówno konstrukcji zabytku, posadzki i ogrodzenia. Murowana z cegły na zaprawie wapiennej pierwotnie chroniona była tynkiem oraz znajdowała się wewnątrz synagogi, dzisiaj narażona jest na zmienne i agresywne warunki atmosferyczne, powodujące zniszczenia mechaniczne i osłabienie konstrukcji kolumn i gzymsu. Kolumny posiadają lokalnie występujące zarysowania , zaś sam zabytek posiada liczne zanieczyszczenia m.in. czarne nawarstwienia, patynę a nawet mikroorganizmy. 

Prace konserwatorskie obejmują oczyszczenie zabytku, wzmocnienie konstrukcji, uzupełnienie ubytków oraz zabezpieczenie odresturowanego zabytku przed dalszym niszczeniem. W ramach projektu wyremontowane zostanie również zadaszenie, ogrodzenie oraz kamienna posadzka wokół Bimy.

Całkowity koszt zadania wyniesie 356 082,98 zł z czego 51 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaś 305 082,98 zł to wkład własny Gminy Miasta Tarnowa.

Odrestaurowany zabytek będzie stanowić ważny cel nie tylko destynacji turystycznych, ale przede wszystkim nawiązywania dialogu międzykulturowego, zapoznania się z inną kulturą, pozyskania wiedzy o wartościach i konwencjach akceptowanych przez reprezentantów innych kultur, ale i o sobie samym i własnej tradycji kulturowej. 

 

Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023

Planowana inwestycja obejmuje modernizację i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowej,  celem ulepszenia bazy sportowej na potrzeby organizacji Igrzysk Europejskich 2023. Cały kompleks stanowić będzie część istniejącego Centrum Przygotowań Paraolimpijskich. Obiekt budowany będzie m.in. dla Igrzysk Europejskich w 2023 r. ale również z myślą o indywidualnych użytkownikach z obszaru Tarnowa i okolic. 

W ramach zadania przewidziane jest: wykonanie w obiekcie Arena Jaskółka Tarnów m.in. systemu podwieszenia - riging, rozbudowę systemów teleinformatycznych oraz wizyjnych, rozbudowę strefy obsługi VIP, doposażenia w wyposażenie techniczno i elektroniczne, zabezpieczenia dachu, wydzielenie stref i obszarów logistycznych. Ponadto, w rejonie hali Arena Jaskółka Tarnów, planowana jest budowa parkingu dla kibiców na terenie istniejących kortów tenisowych oraz placu technicznego dla obsługi igrzysk i innych imprez, odtworzenie kortu tenisowego, a także modernizacja budynku Miejskiego Domu Sportu służącego jako obiekt treningowy dla rozgrywek badminton-a dla kadry sportowej igrzysk oraz późniejszych użytkowników obiektów sportowych. Dodatkowo wykonana zostanie modernizacja magazynu zaplecza technicznego obiektów sportowych, remont istniejących i budowa nowych ciągów komunikacyjnych w rejonie Areny Jaskółka Tarnów i Miejskiego Domu Sportu oraz montaż nowoczesnego system parkingowy.

Termin realizacji: 2023 r.

Wartość dofinansowania 5 000 000,00 zł

 

Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.

Inwestycja obejmuje:

- budowę węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II wyposażonego w perony, zadaszoną wiatę, stojaki rowerowe, punkty ładowania urządzeń mobilnych, tablice informacji pasażerskiej współpracujące z Systemem Informacji Pasażerskiej (ITS) miasta, automatyczne sanitariaty oraz parking dla osób przesiadających się do środków komunikacji  miejskiej.

- modernizację skrzyżowań ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej  - wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, tarczy skrzyżowania, wlotów, wymiany krawężników i budowy infrastruktury technicznej, zjazdu publicznego z drogą wewnętrzną łączącą się ze stadionem lekkoatletycznym, stanowiącą alternatywną drogę dojazdową do hali sportowej, gdzie odbywać się będą konkurencje IE, budowę sygnalizacji świetlnej z włączeniem do ITS. Zadanie usprawni organizację ruchu poprzez powstanie nowych pasów do skrętu.

- modernizację ul. Traugutta na odcinku od ul. Czerwonych Klonów w stronę wschodnią z budową pętli autobusowej - wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodników, wymiana krawężników. Budowa peronów z wiatami dla podróżnych, peronów dla autobusów oraz chodników z infrastrukturą techniczną.

- modernizację  skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów - wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni na tarczy skrzyżowania oraz wlotach, wymianę krawężników, a także budowę sygn. świetlnej z włączeniem do ITS.

- przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów oraz budowę przejazdów rowerowych.

- modernizację ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów – wymiana nawierzchni z podbudową, krawężnikami i chodnikiem.

- przebudowę drogi od skrętu do Miejskiego Domu Sportu do ul. Kwiatkowskiego – wymiana nawierzchni wraz z podbudową do istniejącego przejazdu kolejowego, uciąglenie ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowy, budowa drogi wewnętrznej w kierunku ul. Kwiatkowskiego.

- modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach - wymiana konstrukcji i  nawierzchni drogowej pod perony dla autobusów oraz wymiana nawierzchni jezdni manewrowych.

- budowę parkingu przy Stadionie Miejskim przy ul. Zbylitowskiej, znajdującym się w najbliższym otoczeniu obiektów, na których przeprowadzane zostaną poszczególne dyscypliny IE.

Powyższe zadania są niezwykle ważnymi przedsięwzięciami które usprawnią i upłynnią komunikację zarówno indywidualną jak i publiczną  w okresie trwania Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

Wartość dofinansowania: 29 661 467,60 zł

 

Nazwa zadania:Utworzenie Klubu Senior+ w Tarnowie, obejmujące remont i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia

Nazwa programu/funduszu: Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 z budżetu Województwa Małopolskiego
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2022 r.: 158.156,00 zł
Całkowita wartość zadania: 197.695,00 zł
Opis zadania:  Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utworzeniu i uruchomieniu ośrodka wsparcia dla osób starszych „Senior+” o liczbie miejsc 27.Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych na parterze budynku zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Gumniska 25. W pomieszczeniach zostanie utworzony Klub „Senior+”, którego zadaniem będzie zapewnienie wsparcia 27 seniorom (powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty kulturalnej, rekreacyjnej. Zadaniem Klubu będzie także motywowanie seniorów do realizacji działań samopomocowych, tzn. wzajemnych działań realizowanych przez członków klubu na rzecz innych członków klubu oraz do realizacji działań wolontariackich na rzecz swoich lokalnych środowisk.

 

Nazwa zadania: Budowa toru rowerowego pumptrack w rejonie Parku Biegowego Marcinka w Tarnowie

Nazwa programu/funduszu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” z budżetu Województwa Małopolskiego 
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 111.860 zł
Całkowita wartość zadania: 569.000 zł
Opis zadania: W ramach modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Miasta Tarnowa przewidziano budowę torów rowerowych pumptrack w rejonie Parku Biegowego Marcinka w Tarnowie o nawierzchniach asfaltowych o różnym stopniu trudności: 
- tor „EASY” dla początkujących rowerzystów, tworzący zamkniętą pętlę z garbami, zakrętami profilowanymi oraz małymi hopkami  ułożonymi  w takiej kolejności, by umożliwić rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. 
- tor „PRO” dla bardziej zaawansowanych użytkowników - obiekt o nieregularnym kształcie z dużą ilością przeszkód. 
W ramach  inwestycji zamontowano także małą architekturę: wieszaki na rowery, ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na śmieci, bramę wjazdową z tablicą informacyjną oraz tablicą regulaminową. 
Zaprojektowano obiekt bez barier architektonicznych. Poziom nawierzchni torów jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 

Nazwa zadania: Tarnów - Nowe Spojrzenie

Nazwa programu/funduszu: dotacja z budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój lokalny”
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: wyrażona w PLN równowartość kwoty 505.701,90 EUR
Całkowita wartość zadania: 15.328.498,86 zł
Opis zadania: Projekt realizowany jest od 9 lipca 2021 r.  do 30 kwietnia 2024 r. Celem projektu jest odblokowanie i wzmacnianie lokalnych potencjałów Tarnowa oraz włączenie i zaangażowanie mieszkańców w procesy rozwojowe miasta. Efektem realizacji projektu będzie podjęcie spójnych działań likwidujących występujące w mieście bariery rozwojowe, w szczególności w obszarach skutecznego dialogu wewnątrzmiejskiego,  atrakcyjności Tarnowa jako miejsca do zamieszkania oraz atrakcyjności lokalnego rynku pracy. Projekt „Tarnów „Nowe Spojrzenie” przewiduje działania związane z ogólnie rozumianym rozwojem miasta, jak również z rozwojem kompetencji instytucjonalnych samorządu i obejmuje  55 przedsięwzięć (w tym 16 realizowanych przez partnerów oraz 39 przez gminne jednostki organizacyjne. W projekcie zwarto działania mające na celu zwiększenie stopnia aktywności lokalnych środowisk społecznych i wspólne zaangażowanie wszystkich partnerów w kreowanie silnej marki Tarnowa. Wdrożone zostaną także mechanizmy współpracy pomiędzy lokalnym biznesem a światem nauki oraz samorządem. Zaproponowane zostały m.in. działania zmierzające do zwiększenia różnorodności oferty edukacji wyższej oraz nowoczesnych form przekazu wiedzy oraz  poszerzenie palety usług publicznych i zapewnienia ciekawej oferty spędzania czasu wolnego. Zadbano także o otoczenie – przewidziano uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej. Oczekiwanym efektem jest również zwiększenie stopnia przedsiębiorczości samych mieszkańców Tarnowa, szczególnie osób młodych. Działania te w przyszłości powinny przekładać się na większe zróżnicowanie lokalnego rynku pracy. Projekt stawia sobie na celu stworzenie mechanizmów promocji oferty lokalnych firm wśród mieszkańców – zarówno konsumentów, jak i ewentualnych przyszłych pracowników oraz o opracowanie mechanizmów współpracy lokalnych firm.

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS 2022 r.

Źródło finansowania: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wartość dofinansowania: 249.389 zł
Opis zadania: Wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

 

Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę kompleksu istniejących basenów letnich w Tarnowie – Mościcach będących w bardzo złym stanie technicznym dla potrzeb utworzenia nowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i zaplecza dla sportów IE 2023.

Obiekt budowany będzie m.in. dla Igrzysk Europejskich w 2023 r. ale również z myślą o  indywidualnych użytkownikach z obszaru Tarnowa i okolic.  W ramach inwestycji przewidziano m.in.:

basen 21x50 m z częścią rekreacyjną, w tym czterotorową część pływacką oddzieloną podestem drewnianym od części rekreacyjnej, nieckę z mini zjeżdżalnią i małą infrastrukturą wodną oraz "boisko" do piłki wodnej ręcznej i koszykowej,

wieżę z czterema zjeżdżalniami oraz basenem hamownym,

brodzik dla dzieci o średnicy 20m z atrakcjami wodnymi,

kryte boisko i lodowisko o wymiarach 20x40 m - w okresie letnim lodowisko posiadające zadaszenie będzie wykorzystywane jako boisko do piłki nożnej lub kort tenisowy (o nawierzchni z trawy syntetycznej),

suchy plac zabaw,

wielofunkcyjne boisko piaskowe 41x33 m, umożliwiające prowadzenie meczy w sportach plażowych: piłce nożnej, piłce ręcznej, siatkówce, tenisie i koszykówce,

budynek, stanowiący gastronomiczno-administracyjno-techniczno-sanitarne zaplecze obsługi sportowców IE oraz osób korzystających z powstałej infrastruktury, wykonany w standardzie budynku niskoenergetycznego, dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt jest częścią istniejącego Centrum Przygotowań Paraolimpijskich.

Termin realizacji 2023 r.

Wartość dofinansowania 25 200 000,00 zł

 

 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie

Rozbudowa budynku szkoły o 1 kondygnację i salę gimnastyczną której celem jest poprawa atrakcyjności oferty edukacyjnej miasta skierowanej dla uczniów. W ramach rozbudowy  podjęte zostaną prace, które  obejmować będą:

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nośnej budynku

- wykonanie ścian nośnych i działowych

- wykonanie więźby dachowej

- wykonanie pokrycia dachów

- wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnych

- wykonanie tynków zewnętrznych

- wykonanie kanałów  wentylacji grawitacyjnej

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych  i sanitarnych

- wykonanie posadzek

- wykonanie tynków wewnętrznych

- wyposażenie w wymagane zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe.

Termin realizacji 2023 r.

Wartość dofinansowania 5 000 000,00 zł

 

 

Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Nazwa programu/funduszu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” z budżetu Województwa Małopolskiego
Wartość dofinansowania: 124 660 zł.
Opis zadania: rozbiórka istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeń w sąsiedztwie istniejącego boiska (przy chodniku tymczasowym), budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej z podbudową, piłkochwytami z trzech stron, montaż elementów do gry zespołowej oraz wyposażenie boiska: bramek do piłki ręcznej - 2 szt., stojaków do koszykówki - 2 szt., słupków do siatkówki wraz ze stanowiskiem dla sędziego, wykonanie drenażu boiska i opaski żwirowej przy chodniku tymczasowym, humusowanie z obsianiem trawą terenu po dokonanych rozbiórkach, wykonanie oświetlenia boiska (LED), utwardzenie ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej przy projektowanym boisku, budowa chodnika tymczasowego o nawierzchni z kamienia łamanego, zakup i montaż ławek z oparciem – 3 szt. ,stojaka na rowery – 1 szt., kosza na śmieci -  1 szt. oraz tablicy informacyjnej.

 

Nazwa zadania: Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie
Nazwa programu/funduszu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” z budżetu Województwa Małopolskiego
Wartość dofinansowania: 124 660 zł
Opis zadania: przewidziano remont ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 63x33m (60x30m – pole gry) przy Szkole Podstawowej Nr 20. Remont przewiduje rozbiórkę i demontaż całej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wyposażenia sportowego (bramki), wymianę/uzupełnienie istniejącej górnej warstwy podbudowy pod płytą boiska, uzupełnienie istniejącego drenażu o dodatkowe 2 linie drenażu wzdłuż boiska. Zaprojektowano nawierzchnię z trawy sztucznej zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wraz z podkładem elastycznym (mata prefabrykowana) oraz wykonanie białych linii boiska poprzez wklejenie pasów oraz wyposażenie boiska w nowe bramki aluminiowe. Nawierzchnia na obszarze pomiędzy boiskiem, a ławkami dla zawodników wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowej natomiast istniejące nawierzchnie wyczyszczone zostaną myjką ciśnieniową. Poddany renowacji piłkochwyt – poprzez czyszczenie, malowanie słupów oraz wymianę siatki, będzie przedłużony symetrycznie po 3 m z każdej strony. Boisko wyposażone zostanie w wiaty  dla zawodników rezerwowych. Przewidziano również montaż nowych ławek z oparciem, wymianę siedzisk w istniejących ławkach i ustawienie stojaka na rowery.

 

Nazwa zadania: Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa
Nazwa programu/funduszu: GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności
Wartość dofinansowania: 100.000 zł
Opis zadania: Wykonanie dokumentacji pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I
Nazwa programu/funduszu: rezerwa subwencji ogólnej na 2020 oraz dofinansowanie z POiŚ 2014-2020 (środki europejskie)
Wartość dofinansowania: 2.191.772 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz realizację robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Lwowskiej na odcinku od potoku Mrozówka do wjazdu do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie. Zadanie polega na rozbudowie ulicy do dwóch jezdni po dwa pasy w każdym kierunku (2×2), wraz z budową chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.  W ramach zadania przewidziano budowę: systemów ITS, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnych, sieci telekomunikacyjnych, przepustu, zbiorników retencyjnych, miejsc postojowych wraz z drogą serwisową. Długość odcinka przewidzianego do rozbudowy to 966 m. Celem projektu jest poprawa jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T poprzez zwiększenie przepustowości DK73 w km 0+590-km 1+555,99 wg kilometrażu lokalnego, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i poprawę bezpieczeństwa na analizowanym odcinku.

 

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 854.789 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmował remont jezdni, zjazdów i chodników; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i gazowej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wyposażenie drogi w kanał technologiczny, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do koryta Starego Wątoku.

 

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 357.879 zł
Opis zadania: Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z wymianą podbudowy na odc. ok. 200 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Krakowską i ul. Sportową oraz remont chodników i zjazdów.

 

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 415.724 zł
Opis zadania: Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odc. Ok 340 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kasprowicza i ul. Jastruna wraz remontem chodnika i zatoki postojowej po południowej stronie. Nawierzchnia chodnika po stronie północnej została przebrukowana.

 

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 1.394.293 zł
Opis zadania: Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż drogi z kostki brukowej. Wymianie zostały również krawężniki i wpusty uliczne, a także odwodnienie drogi.

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów w km 3+074 - 3+537
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 1.783.070 zł
Opis zadania: Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wraz z budową ciągu pieszego; przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych oraz dojść do posesji; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę kanalizacji sanitarnej; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej; budowę, przebudowę i rozbiórkę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego.

 

Nazwa zadania: Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda
Nazwa programu/funduszu: Rezerwa subwencji ogólnej
Wartość dofinansowania: 1.596.869 zł
Opis zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmował między innymi wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej na długości około 800 m oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości około 320 m.

 

Nazwa zadania: Remont drogi krajowej nr 73 (ul. Słoneczna) w zakresie od al. Jana Pawła II - Słoneczna do ulicy Lwowskiej
Nazwa programu/funduszu: Rezerwa subwencji ogólnej
Wartość dofinansowania: 2.316.700
Opis zadania: Zakres rzeczowy remontu obejmował m.in. wymianę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wymiana podbudowy; wymianę podbudowy i nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej; wymianę istniejących krawężników betonowych na nowe w istniejącym śladzie na ławie betonowej; wykonanie odwodnienia jezdni; wyremontowanie istniejących schodów zlokalizowanych po północnej stronie zatoki autobusowej; remont chodnika o dł. 205 m.

 

Nazwa zadania: Remont ul. Kwiatkowskiego wraz z remontem mostu n/rz Biała w ciągu DW nr 973 w Tarnowie
Nazwa programu/funduszu: Rezerwa subwencji ogólnej
Wartość dofinansowania: 1.215.100 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmował między innymi wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz wymianę podbudowy na długości 150m oraz remont konstrukcji mostu na rzece Biała.

 

Nazwa zadania: Remont Al. Jana Pawła II w Tarnowie
Nazwa programu/funduszu: Rezerwa subwencji ogólnej
Wartość dofinansowania: 683.580 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmował między innymi wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz wymianę podbudowy na długości 340 m oraz remont i przełożenie istniejących chodników.

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 201149K (ul. Śliwkowa) na odc. I 0+000,00-0+242,42 km; odc. II 0+000,00-0+079,70 km; odc. III 0+000,00-0+075,51 km w Tarnowie, Miasto Tarnów
Nazwa programu/funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość dofinansowania: 348.470 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmował przebudowę 3 odcinków ul. Śliwkowej; przebudowę zjazdów indywidulanych oraz skrzyżowań; rozbiórkę ogrodzenia; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę wodociągu, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej.

 

Nazwa zadania: Likwidacja pieców na paliwo stałe
Nazwa programu/funduszu: Oś priorytetowa 4 - Regionalna polityka energetyczna RPO WM na lata 2014 – 2020
Wartość dofinansowania: 7.966.775,32 zł (całe zadanie 8.087.878,28 zł)
Opis zadania: Likwidacja 648 pieców na paliwo stałe i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym

 

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 104.064 zł (+25.407,95 zł środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

 

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 1.184.820
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 4.408.587 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

Nazwa zadania: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem"
Źródło finansowania: porozumienie MEN
Wartość dofinansowania: 1.643.320 zł
Opis zadania: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

 

Nazwa zadania: Program „Posiłek w szkole i w domu” - moduł 3
Nazwa programu/funduszu: Program „Posiłek w szkole i w domu” - moduł 3
Wartość dofinansowania: 160 000 zł (+ 40.000 środki własne gminy)
Opis zadania: Wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

 

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 356 802,12 zł (+89.228,90 środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

 

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 726.282 zł
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 4.142.133,03 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 450.488 zł (+113.340,95 środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

 

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 987.953 zł
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 4.051.090 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 203 255,69 zł (+własne środki gminy i powiatu 50.813,93 zł)
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 443.210,96 zł (+112.456,66 środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

 

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 1.363.685 zł
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 3.968.066,46 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 94.477,22 zł (+ własne środki gminy i powiatu 23.620,24 zł)
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

Nazwa zadania: Program Aktywna Tablica
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 221.381,60 zł (+ środki własne powiatu 55.345,40 zł)
Opis zadania: Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem.

 

Nazwa zadania: Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 126.544,74 zł
Opis zadania: Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej.

 

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 662.294,50 zł (+168.692,70 zł środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

 

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 805.143,37 zł
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

 

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 5.003.051,59 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.


Nazwa zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Źródło finansowania: dotacja celowa, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wartość dofinansowania: 264.000 zł
Opis zadania: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna.

 

Nazwa zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Źródło finansowania: dotacja celowa, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wartość dofinansowania: 264.000 zł
Opis zadania: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna.

 

Nazwa zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Źródło finansowania: dotacja celowa, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wartość dofinansowania: 264.000 zł
Opis zadania: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna.

 

Nazwa zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Źródło finansowania: dotacja celowa, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wartość dofinansowania: 250.416 zł
Opis zadania: nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

 

Nazwa zadania: Dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej
Podstawa finansowania: Ustawa o pomocy społecznej
Wartość dofinansowania: 1) Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 - dotacja w 2021 r. 312.645 zł, 2) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Szpitalna 53 - dotacja w 2021 r. 1.181.103 zł, 3) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Robotniczej 4 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo - dotacja w 2021 r. 1.667.439 zł (całkowity koszt 4.076.371,00 zł), 4) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Modrzejewskiej 48 prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie dotacja w 2021 r. 243.168 zł (całkowity koszt 779.410,40 zł)
Opis zadania: Domy pomocy społecznej są współfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w przypadku pobytu osób skierowanych do domu przed 1 stycznia 2004 r., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (brak umowy z Wojewodą). Dom pomocy społecznej zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, religijne, społeczne, rehabilitacyjne i zdrowotne.

 

Nazwa zadania: Dofinansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy
Podstawa finansowania: zadanie zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z tym są one finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań” przy ul. P. Skargi 29a prowadzony przez Fundację Zielona Przystań (52 miejsca, w tym 25 miejsc typu A oraz 27 miejsc typu C) - dotacja w 2021 r. 1.026.615 zł (całkowity koszt 1.032.615 zł), 2) Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi przy Al. M.B. Fatimskiej 6 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (60 miejsc typu B) - dotacja w 2021 r. 1.442.132 zł (całkowity koszt 1.502.132 zł)
Opis zadania: Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Nazwa zadania: Prowadzenie ośrodka wsparcia (2016)
Źródło finansowania: dotacja celowa 
Wartość dofinansowania: 79.200 zł (wartość całkowita zadania - 99.000 zł)
Opis zadania: Celem dotacji było wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.

 

Nazwa zadania: Prowadzenie ośrodka wsparcia (2017)
Źródło finansowania: dotacja celowa Wojewody
Wartość dofinansowania: 79.200 zł (wartość całkowita zadania - 99.000 zł)
Opis zadania: Celem dotacji było wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.

 

Nazwa zadania: Remont i inwestycje w DPS (2017)
Źródło finansowania: dotacja celowa 
Wartość dofinansowania: dla: Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48 - 89.200 zł,  Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Szpitalna 53 - 6.845 zł
Opis zadania: Dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie pościeli i odzieży dla mieszkańców, remoncie pokoi z częścią korytarza oraz poszerzeniu drzwi oraz remoncie wejścia do budynku Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 oraz sporządzeniu dokumentacji remontu systemu wykrywania pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Szpitalna 53. Celem dotacji było utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.

 

Nazwa zadania: Remont i inwestycje w DPS (2017)
Źródło finansowania: dotacja celowa 
Wartość dofinansowania: 24.600 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Robotnicza 4. Całkowity koszt realizacji zadania: 30.750 zł.
Opis zadania: Dofinansowanie zadania własnego polegającego na dostosowaniu domu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Celem dotacji było utrzymanie standardu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Domu.

 

Nazwa zadania: Remont i inwestycje w DPS (2019)
Źródło finansowania: dotacja celowa
Wartość dofinansowania: dla: Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 - 344.160 zł,  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Robotnicza 4 - 16.252 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 489.601,22 zł
Opis zadania: Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na remoncie, tj. likwidacji kotłowni parowej (39.160 zł) oraz zakupie wyposażenia (305.000 zł) dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 oraz remoncie, tj. wymianie centrali Systemu Alarmu Przeciwpożarowego oraz czujek w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Robotnicza 4. Celem dotacji było utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2020 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 158.000 zł (całkowity koszt realizacji zadania: 197.606,12 zł)
Opis zadania: Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2020 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 118.566 zł (całkowity koszt realizacji zadania: 148.261,97 zł)
Opis zadania: Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług.

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2020 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 199.047 zł (całkowity koszt realizacji zadania: 248.940,64 zł)
Opis zadania: Zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2020 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 145.936 zł (całkowity koszt realizacji zadania: 182.420 zł)
Opis zadania: Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie wzmocnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, tj. na zakup koncentratorów tlenu, w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2021 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 219.026 zł
Opis zadania: Wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (jesień 2021)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 141.300 zł
Koszt całkowity: 176.625 zł
Opis zadania: Wsparcie finansowe na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

 

Nazwa zadania: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 106 920 zł
Wartość całkowita:  1 449 229,08 zł
Opis zadania: Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla miejsc utworzonych w latach 2011-2020 z resortowego programu „MALUCH+” w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków w Tarnowie.

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (II półrocze 2022 rok)
Źródło finansowania: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wartość dofinansowania: 97.322 zł
Opis zadania: Wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

 

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
Źródło dofinansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 163.660 zł
Wartość całkowita: 204.640 zł
Opis zadania: Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze: projektów socjalnych mających na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin, poprzez realizację projektu socjalnego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z wyłączeniem remontów. Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

 

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+
Nazwa programu/funduszu: Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2023, Moduł II
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2023 r.: 55.080,00 zł
Całkowita wartość zadania na 2023 r.: 110.160,00 zł
Opis zadania: Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób starszych Klubu „Senior+” w Tarnowie przy ul. Gumniska 25 o liczbie miejsc 27. Zadaniem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom (powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty kulturalnej, rekreacyjnej, a także motywowanie seniorów do realizacji działań samopomocowych, tzn. wzajemnych działań realizowanych przez członków klubu na rzecz innych członków klubu oraz do realizacji działań wolontariackich na rzecz swoich lokalnych środowisk.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski