Zadania realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa

Lista zadań realizowanych w wykorzystaniem środków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych w roku 2021 oraz umów dla których nie upłynął okres 5 lat od zakończenia tych zadań i powstał obowiązek informacyjny wynikający w Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 maja 2021 poz. 953

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS 2022 r.

Źródło finansowania: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wartość dofinansowania: 249.389 zł
Opis zadania: Wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

 

Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę kompleksu istniejących basenów letnich w Tarnowie – Mościcach będących w bardzo złym stanie technicznym dla potrzeb utworzenia nowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i zaplecza dla sportów IE 2023.

Obiekt budowany będzie m.in. dla Igrzysk Europejskich w 2023 r. ale również z myślą o  indywidualnych użytkownikach z obszaru Tarnowa i okolic.  W ramach inwestycji przewidziano m.in.:

basen 21x50 m z częścią rekreacyjną, w tym czterotorową część pływacką oddzieloną podestem drewnianym od części rekreacyjnej, nieckę z mini zjeżdżalnią i małą infrastrukturą wodną oraz "boisko" do piłki wodnej ręcznej i koszykowej,

wieżę z czterema zjeżdżalniami oraz basenem hamownym,

brodzik dla dzieci o średnicy 20m z atrakcjami wodnymi,

kryte boisko i lodowisko o wymiarach 20x40 m - w okresie letnim lodowisko posiadające zadaszenie będzie wykorzystywane jako boisko do piłki nożnej lub kort tenisowy (o nawierzchni z trawy syntetycznej),

suchy plac zabaw,

wielofunkcyjne boisko piaskowe 41x33 m, umożliwiające prowadzenie meczy w sportach plażowych: piłce nożnej, piłce ręcznej, siatkówce, tenisie i koszykówce,

budynek, stanowiący gastronomiczno-administracyjno-techniczno-sanitarne zaplecze obsługi sportowców IE oraz osób korzystających z powstałej infrastruktury, wykonany w standardzie budynku niskoenergetycznego, dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt jest częścią istniejącego Centrum Przygotowań Paraolimpijskich.

Termin realizacji 2023 r.

Wartość dofinansowania 25 200 000,00 zł

 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie

Rozbudowa budynku szkoły o 1 kondygnację i salę gimnastyczną której celem jest poprawa atrakcyjności oferty edukacyjnej miasta skierowanej dla uczniów. W ramach rozbudowy  podjęte zostaną prace, które  obejmować będą:

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nośnej budynku

- wykonanie ścian nośnych i działowych

- wykonanie więźby dachowej

- wykonanie pokrycia dachów

- wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnych

- wykonanie tynków zewnętrznych

- wykonanie kanałów  wentylacji grawitacyjnej

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych  i sanitarnych

- wykonanie posadzek

- wykonanie tynków wewnętrznych

- wyposażenie w wymagane zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe.

Termin realizacji 2023 r.

Wartość dofinansowania 5 000 000,00 zł

 

Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Nazwa programu/funduszu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” z budżetu Województwa Małopolskiego
Wartość dofinansowania: 124 660 zł.
Opis zadania: rozbiórka istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeń w sąsiedztwie istniejącego boiska (przy chodniku tymczasowym), budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej z podbudową, piłkochwytami z trzech stron, montaż elementów do gry zespołowej oraz wyposażenie boiska: bramek do piłki ręcznej - 2 szt., stojaków do koszykówki - 2 szt., słupków do siatkówki wraz ze stanowiskiem dla sędziego, wykonanie drenażu boiska i opaski żwirowej przy chodniku tymczasowym, humusowanie z obsianiem trawą terenu po dokonanych rozbiórkach, wykonanie oświetlenia boiska (LED), utwardzenie ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej przy projektowanym boisku, budowa chodnika tymczasowego o nawierzchni z kamienia łamanego, zakup i montaż ławek z oparciem – 3 szt. ,stojaka na rowery – 1 szt., kosza na śmieci -  1 szt. oraz tablicy informacyjnej.

 

Nazwa zadania: Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie
Nazwa programu/funduszu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” z budżetu Województwa Małopolskiego
Wartość dofinansowania: 124 660 zł
Opis zadania: przewidziano remont ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 63x33m (60x30m – pole gry) przy Szkole Podstawowej Nr 20. Remont przewiduje rozbiórkę i demontaż całej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wyposażenia sportowego (bramki), wymianę/uzupełnienie istniejącej górnej warstwy podbudowy pod płytą boiska, uzupełnienie istniejącego drenażu o dodatkowe 2 linie drenażu wzdłuż boiska. Zaprojektowano nawierzchnię z trawy sztucznej zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wraz z podkładem elastycznym (mata prefabrykowana) oraz wykonanie białych linii boiska poprzez wklejenie pasów oraz wyposażenie boiska w nowe bramki aluminiowe. Nawierzchnia na obszarze pomiędzy boiskiem, a ławkami dla zawodników wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowej natomiast istniejące nawierzchnie wyczyszczone zostaną myjką ciśnieniową. Poddany renowacji piłkochwyt – poprzez czyszczenie, malowanie słupów oraz wymianę siatki, będzie przedłużony symetrycznie po 3 m z każdej strony. Boisko wyposażone zostanie w wiaty  dla zawodników rezerwowych. Przewidziano również montaż nowych ławek z oparciem, wymianę siedzisk w istniejących ławkach i ustawienie stojaka na rowery.

 

Nazwa zadania: Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa
Nazwa programu/funduszu: GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności
Wartość dofinansowania: 100.000 zł
Opis zadania: Wykonanie dokumentacji pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa

Nazwa zadania: Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I
Nazwa programu/funduszu: rezerwa subwencji ogólnej na 2020 oraz dofinansowanie z POiŚ 2014-2020 (środki europejskie)
Wartość dofinansowania: 2.191.772 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz realizację robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Lwowskiej na odcinku od potoku Mrozówka do wjazdu do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie. Zadanie polega na rozbudowie ulicy do dwóch jezdni po dwa pasy w każdym kierunku (2×2), wraz z budową chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.  W ramach zadania przewidziano budowę: systemów ITS, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnych, sieci telekomunikacyjnych, przepustu, zbiorników retencyjnych, miejsc postojowych wraz z drogą serwisową. Długość odcinka przewidzianego do rozbudowy to 966 m. Celem projektu jest poprawa jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T poprzez zwiększenie przepustowości DK73 w km 0+590-km 1+555,99 wg kilometrażu lokalnego, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i poprawę bezpieczeństwa na analizowanym odcinku.

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 854.789 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmował remont jezdni, zjazdów i chodników; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i gazowej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wyposażenie drogi w kanał technologiczny, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do koryta Starego Wątoku.

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 357.879 zł
Opis zadania: Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z wymianą podbudowy na odc. ok. 200 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Krakowską i ul. Sportową oraz remont chodników i zjazdów.

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 415.724 zł
Opis zadania: Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odc. Ok 340 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kasprowicza i ul. Jastruna wraz remontem chodnika i zatoki postojowej po południowej stronie. Nawierzchnia chodnika po stronie północnej została przebrukowana.

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 1.394.293 zł
Opis zadania: Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż drogi z kostki brukowej. Wymianie zostały również krawężniki i wpusty uliczne, a także odwodnienie drogi.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów w km 3+074 - 3+537
Nazwa programu/funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Wartość dofinansowania: 1.783.070 zł
Opis zadania: Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wraz z budową ciągu pieszego; przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych oraz dojść do posesji; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę kanalizacji sanitarnej; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej; budowę, przebudowę i rozbiórkę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego.

Nazwa zadania: Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda
Nazwa programu/funduszu: Rezerwa subwencji ogólnej
Wartość dofinansowania: 1.596.869 zł
Opis zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmował między innymi wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej na długości około 800 m oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości około 320 m.

Nazwa zadania: Remont drogi krajowej nr 73 (ul. Słoneczna) w zakresie od al. Jana Pawła II - Słoneczna do ulicy Lwowskiej
Nazwa programu/funduszu: Rezerwa subwencji ogólnej
Wartość dofinansowania: 2.316.700
Opis zadania: Zakres rzeczowy remontu obejmował m.in. wymianę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wymiana podbudowy; wymianę podbudowy i nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej; wymianę istniejących krawężników betonowych na nowe w istniejącym śladzie na ławie betonowej; wykonanie odwodnienia jezdni; wyremontowanie istniejących schodów zlokalizowanych po północnej stronie zatoki autobusowej; remont chodnika o dł. 205 m.

Nazwa zadania: Remont ul. Kwiatkowskiego wraz z remontem mostu n/rz Biała w ciągu DW nr 973 w Tarnowie
Nazwa programu/funduszu: Rezerwa subwencji ogólnej
Wartość dofinansowania: 1.215.100 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmował między innymi wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz wymianę podbudowy na długości 150m oraz remont konstrukcji mostu na rzece Biała.

Nazwa zadania: Remont Al. Jana Pawła II w Tarnowie
Nazwa programu/funduszu: Rezerwa subwencji ogólnej
Wartość dofinansowania: 683.580 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmował między innymi wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz wymianę podbudowy na długości 340 m oraz remont i przełożenie istniejących chodników.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 201149K (ul. Śliwkowa) na odc. I 0+000,00-0+242,42 km; odc. II 0+000,00-0+079,70 km; odc. III 0+000,00-0+075,51 km w Tarnowie, Miasto Tarnów
Nazwa programu/funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość dofinansowania: 348.470 zł
Opis zadania: Zakres zadania obejmował przebudowę 3 odcinków ul. Śliwkowej; przebudowę zjazdów indywidulanych oraz skrzyżowań; rozbiórkę ogrodzenia; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę wodociągu, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej.

Nazwa zadania: Likwidacja pieców na paliwo stałe
Nazwa programu/funduszu: Oś priorytetowa 4 - Regionalna polityka energetyczna RPO WM na lata 2014 – 2020
Wartość dofinansowania: 7.966.775,32 zł (całe zadanie 8.087.878,28 zł)
Opis zadania: Likwidacja 648 pieców na paliwo stałe i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 104.064 zł (+25.407,95 zł środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 1.184.820
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 4.408.587 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Nazwa zadania: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem"
Źródło finansowania: porozumienie MEN
Wartość dofinansowania: 1.643.320 zł
Opis zadania: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Nazwa zadania: Program „Posiłek w szkole i w domu” - moduł 3
Nazwa programu/funduszu: Program „Posiłek w szkole i w domu” - moduł 3
Wartość dofinansowania: 160 000 zł (+ 40.000 środki własne gminy)
Opis zadania: Wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 356 802,12 zł (+89.228,90 środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 726.282 zł
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 4.142.133,03 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 450.488 zł (+113.340,95 środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 987.953 zł
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 4.051.090 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 203 255,69 zł (+własne środki gminy i powiatu 50.813,93 zł)
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 443.210,96 zł (+112.456,66 środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 1.363.685 zł
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 3.968.066,46 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 94.477,22 zł (+ własne środki gminy i powiatu 23.620,24 zł)
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Nazwa zadania: Program Aktywna Tablica
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 221.381,60 zł (+ środki własne powiatu 55.345,40 zł)
Opis zadania: Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem.

Nazwa zadania: Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 126.544,74 zł
Opis zadania: Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej.

Nazwa zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 662.294,50 zł (+168.692,70 zł środki własne gminy)
Opis zadania: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Nazwa zadania: Dotacja podręcznikowa
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 805.143,37 zł
Opis zadania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Nazwa zadania: Dotacja przedszkolna
Źródło finansowania: decyzja MUW
Wartość dofinansowania: 5.003.051,59 zł
Opis zadania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Nazwa zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Źródło finansowania: dotacja celowa, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wartość dofinansowania: 264.000 zł
Opis zadania: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna.

Nazwa zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Źródło finansowania: dotacja celowa, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wartość dofinansowania: 264.000 zł
Opis zadania: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna.

Nazwa zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Źródło finansowania: dotacja celowa, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wartość dofinansowania: 264.000 zł
Opis zadania: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna.

Nazwa zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Źródło finansowania: dotacja celowa, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wartość dofinansowania: 250.416 zł
Opis zadania: nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

Nazwa zadania: Dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej
Podstawa finansowania: Ustawa o pomocy społecznej
Wartość dofinansowania: 1) Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 - dotacja w 2021 r. 312.645 zł, 2) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Szpitalna 53 - dotacja w 2021 r. 1.181.103 zł, 3) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Robotniczej 4 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo - dotacja w 2021 r. 1.667.439 zł (całkowity koszt 4.076.371,00 zł), 4) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Modrzejewskiej 48 prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie dotacja w 2021 r. 243.168 zł (całkowity koszt 779.410,40 zł)
Opis zadania: Domy pomocy społecznej są współfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w przypadku pobytu osób skierowanych do domu przed 1 stycznia 2004 r., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (brak umowy z Wojewodą). Dom pomocy społecznej zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, religijne, społeczne, rehabilitacyjne i zdrowotne.

Nazwa zadania: Dofinansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy
Podstawa finansowania: zadanie zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z tym są one finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań” przy ul. P. Skargi 29a prowadzony przez Fundację Zielona Przystań (52 miejsca, w tym 25 miejsc typu A oraz 27 miejsc typu C) - dotacja w 2021 r. 1.026.615 zł (całkowity koszt 1.032.615 zł), 2) Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi przy Al. M.B. Fatimskiej 6 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (60 miejsc typu B) - dotacja w 2021 r. 1.442.132 zł (całkowity koszt 1.502.132 zł)
Opis zadania: Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Nazwa zadania: Prowadzenie ośrodka wsparcia (2016)
Źródło finansowania: dotacja celowa 
Wartość dofinansowania: 79.200 zł (wartość całkowita zadania - 99.000 zł)
Opis zadania: Celem dotacji było wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.

Nazwa zadania: Prowadzenie ośrodka wsparcia (2017)
Źródło finansowania: dotacja celowa Wojewody
Wartość dofinansowania: 79.200 zł (wartość całkowita zadania - 99.000 zł)
Opis zadania: Celem dotacji było wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.

Nazwa zadania: Remont i inwestycje w DPS (2017)
Źródło finansowania: dotacja celowa 
Wartość dofinansowania: dla: Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48 - 89.200 zł,  Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Szpitalna 53 - 6.845 zł
Opis zadania: Dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie pościeli i odzieży dla mieszkańców, remoncie pokoi z częścią korytarza oraz poszerzeniu drzwi oraz remoncie wejścia do budynku Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 oraz sporządzeniu dokumentacji remontu systemu wykrywania pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Szpitalna 53. Celem dotacji było utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.

Nazwa zadania: Remont i inwestycje w DPS (2017)
Źródło finansowania: dotacja celowa 
Wartość dofinansowania: 24.600 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Robotnicza 4. Całkowity koszt realizacji zadania: 30.750 zł.
Opis zadania: Dofinansowanie zadania własnego polegającego na dostosowaniu domu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Celem dotacji było utrzymanie standardu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Domu.

Nazwa zadania: Remont i inwestycje w DPS (2019)
Źródło finansowania: dotacja celowa
Wartość dofinansowania: dla: Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 - 344.160 zł,  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Robotnicza 4 - 16.252 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 489.601,22 zł
Opis zadania: Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na remoncie, tj. likwidacji kotłowni parowej (39.160 zł) oraz zakupie wyposażenia (305.000 zł) dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 oraz remoncie, tj. wymianie centrali Systemu Alarmu Przeciwpożarowego oraz czujek w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Robotnicza 4. Celem dotacji było utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2020 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 158.000 zł (całkowity koszt realizacji zadania: 197.606,12 zł)
Opis zadania: Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2020 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 118.566 zł (całkowity koszt realizacji zadania: 148.261,97 zł)
Opis zadania: Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług.

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2020 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 199.047 zł (całkowity koszt realizacji zadania: 248.940,64 zł)
Opis zadania: Zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2020 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 145.936 zł (całkowity koszt realizacji zadania: 182.420 zł)
Opis zadania: Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie wzmocnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, tj. na zakup koncentratorów tlenu, w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (2021 rok)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 219.026 zł
Opis zadania: Wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki

 

Nazwa zadania: Dotacja Covid dla DPS (jesień 2021)
Źródło finansowania: dotacja celowa ze Skarbu Państwa
Wartość dofinansowania: 141.300 zł
Koszt całkowity: 176.625 zł
Opis zadania: Wsparcie finansowe na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

 

Nazwa zadania: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 106 920 zł
Wartość całkowita:  1 449 229,08 zł
Opis zadania: Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla miejsc utworzonych w latach 2011-2020 z resortowego programu „MALUCH+” w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków w Tarnowie.

 


 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski