Rekrutacja do przedszkoli - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Rekrutacja do przedszkoli

 

Nabór do tarnowskich publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny zostanie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU.

W serwisie internetowym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow  sukcesywnie będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji - zasad i terminów zapisów, a także szczegółowe informacje nt. przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu)  w terminie od 12 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r. 

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 22 marca 2024 r. do godz. 15.00  r. zgodnie z Zarządzeniem  Nr 21/2024  Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  Dz.U.z 2023r. poz.900 z późn.zm). W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria są brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji uzupełniającej brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;

2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Miasta Tarnowa oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo także w każdym przedszkolu.

 

U_358_2017.pdf (109 kB)

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski