Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Podstawy prawne procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

1.    Terminy rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum , branżowa szkoła I stopnia), dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa rozpocznie się 15 maja 2023r. i odbędzie się 
z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat. Wyjątek stanowią: szkołą muzyczna i szkoły specjalne, do których rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone zgodnie z terminami, które określa Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. wraz z załącznikiem nr 1.

Terminy składania wniosków:
od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkół,
od 15 maja do 30 maja 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, mistrzostwa sportowego, szkół sportowych, oddziałów sportowych, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej

Termin przeprowadzenia : sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej – od 31 maja do 13 czerwca 2023 r. (II termin do 28 czerwca 202 r. – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie)

do 16 czerwca 2023 r. – komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (do 30 czerwca 2023r. w przypadku przeprowadzenia sprawdzianu lub próby w II terminie)

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. – możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku, uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

19 lipca 2023 r. do  godz. 12.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

27 lipca 2023 r. – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 28 lipca 2023r. do 22 sierpnia 2023r. w sposób tradycyjny w szkołach ponadpodstawowych.

 

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli samodzielnie założyć konto.

Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych będzie przeprowadzone zgodnie z terminami, które określa Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. wraz z załącznikami nr 2, 3, 4.  Rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.

 

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Plan naboru do poszczególnych typów szkół ponadpodstawowych:
- czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 
- pięcioletniego technikum, 
- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia 
został ujęty w załącznikach nr 1-3:

 

01. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

02. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/23 MKO- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024  

03. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/23 MKO- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

04. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/23 MKO- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

05. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/23 MKO- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

06. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.)

07. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski