Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Podstawy prawne procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

  1. Terminy rekrutacji

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Tarnowie w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z terminami postepowania rekrutacyjnego i terminami składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 podanym przez MEiN na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol rozpocznie się 17 maja i będzie prowadzony w sposób elektroniczny.

Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 17 do 31 maja.

Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli samodzielnie założyć konto.

Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 

Powyższe terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do tych szkół ogłosił Małopolski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 5/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. dostępnym na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-5-21-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-27-stycznia-2021-r/. Rekrutacja do szkół dorosłych będzie prowadzona w sposób tradycyjny.

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
  3. Zarządzenie Nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat