Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Tarnowie na rok szkolny 2024/2025

 

Drodzy Ósmoklasiści!

Przypominamy, że w dniu 13 maja 2024r. rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa.

Zachęcamy do składania wniosków wraz z dokumentami do szkół ponadpodstawowych
w Tarnowie.

 

Wybór szkół w systemie rekrutacji:

Uczniowie chcący się zapisać do wybranych szkół, muszą skorzystać z systemu internetowego skierowanego do kandydatów.

Kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do 3 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa.

 

Terminy składania wniosków:

Zwracamy szczególną uwagę, iż termin składania wniosków wraz z dokumentami do oddziałów:

  1. dwujęzycznych,
  2. międzynarodowych,
  3. sportowych,
  4. przygotowania wojskowego.

czyli do takich, do których obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej upływa w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 15:00.

Wniosek należy złożyć w szkole I wyboru od 13 maja do  27 maja 2024 do godz. 15:00.

 

!!!   Termin ten dotyczy wszystkich kandydatów, którzy wybrali przynajmniej jeden z w/w oddziałów, a więc niezależnie czy będzie on na pierwszej czy innej pozycji na liście preferencji wybranej przez kandydata.

Terminarze:

  1. sprawdzianu kompetencji językowych,
  2. prób sprawności fizycznej.

dostępne są w szkołach i na stronach internetowych szkół, których oddziałów dotyczą.

Kandydaci do oddziałów ogólnodostępnych mogą składać wnioski wraz z dokumentami w okresie od 13 maja do 4 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

 

Więcej informacji o terminach rekrutacji i ofercie edukacyjnej znajdziecie:

- na stronie elektronicznego naboru malopolska.edu.com.pl/kandydat (>>>wejdź) 

- na stronach internetowych poszczególnych szkół.

 

 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych tarnowskich szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia), dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa rozpocznie się 13 maja 2024r. i odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat. Wyjątek stanowią: szkoła muzyczna i szkoły specjalne, do których rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.  

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone zgodnie z terminami, które określa Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025 wraz z załącznikiem Nr 1.

Szczegółowe terminy dot. rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji do tarnowskich szkół ponadpodstawowych: 

1.    od 13 maja do 4 lipca 2024 r. - składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkół i oddziałów, o których mowa w punkcie 2. 

2.    od 13 maja do 27 maja 2024 r. - składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się: 
•    sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego, 
•    sprawdzian predyspozycji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, w którym utworzono klasę wstępną, 
•    sprawdzian uzdolnień kierunkowych – dotyczy szkoły, w której jest realizowany program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, 
•    próby sprawności fizycznej - dotyczy szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego.

3.    od 13 maja do 11 lipca 2024 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie,

4.    od 28 maja do 28 czerwca 2024 r. - przeprowadzenie odpowiednio: 
•    sprawdzianu kompetencji językowych, 
•    sprawdzianu predyspozycji językowych, 
•    sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 
•    prób sprawności fizycznej

5.    do 2 lipca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: 
•    sprawdzianu kompetencji językowych, 
•    sprawdzianu predyspozycji językowych,
•    sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 
•    prób sprawności fizycznej

6.    od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

7.    do 9 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.    11 lipca 2024 r. do godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9.    od 11 lipca do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 
•    oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
•    oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
•    zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. szkół prowadzących kształcenie zawodowe) 
•    orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dot.
•    szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym)
•    orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (dot. szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E)

10.    16 lipca 2024 r. do godz.12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Ponadto postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 17 lipca 2024r. do 2 sierpnia 2024 r. do godz.12.00 w sposób tradycyjny. 

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości samodzielnie zakładają konto w systemie rekrutacji.

Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów:  https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Plan naboru do poszczególnych typów szkół ponadpodstawowych został ujęty w załącznikach nr 1-3:
1.    01.OFERTA EDUKACYJNA - PLAN NABORU DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO_2024-2025, 
2.    02.OFERTA EDUKACYJNA - PLAN NABORU DO TECHNIKUM_2024-2025
3.    03.OFERTA EDUKACYJNA - PLAN NABORU DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA_2024-2025


Postępowanie rekrutacyjne do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych oraz na kursy kwalifikacyjne będzie przeprowadzone w sposób tradycyjny i zgodnie z terminami, które określa Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. wraz z załącznikami:

1.    Załącznik Nr 2 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

2.     Załącznik Nr 3 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

3.     Załącznik Nr 4 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

 

ZBIORCZO – PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOT. REKRUTACJI DO SZKÓŁ:

•    Zasady przyjmowania do publicznych szkół:
-ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164)

•    Terminy postępowania rekrutacyjnego:
- Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

- Załącznik Nr 1 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

- Załącznik Nr 2 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

- Załącznik Nr 3 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

- Załącznik Nr 4 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

•    Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do wybranych szkół, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431 z późn.zm.)  

•    Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651) 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski