Miejskie Programy Polityki Zdrowotnej

 

Zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz programy polityki zdrowotnej współfinansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2021 r.

 

1. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Populacja: Program skierowany jest do 10 dzieci z zespołem Downa zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach zadania  prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej ogólnie usprawniającej w tym ćwiczenia korekcji wad postawy, zajęcia grupowej terapii zajęciowej, zajęcia logopedyczne wraz z instruktażem dla rodziców koniecznym do pracy z dzieckiem w warunkach domowych. Ponadto prowadzone będzie wsparcie w zakresie edukacji żywienia, dbałości o higienę jamy ustnej, aktywności fizycznej dziecka z zespołem Downa.

Realizator: Stowarzyszenie „ICH  LEPSZE  JUTRO”, ul. Jana Kochanowskiego 30, tel. 14 639 09 09.

 

2. „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych  na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”

Populacja: Program skierowany jest do 41 osób dorosłych przewlekle i obłożnie chorych, ze znacznie  ograniczoną  zdolnością poruszania się zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu dokonywana jest przez lekarza ocena stanu zdrowia i potrzeb, następnie sporządzany jest plan rehabilitacji indywidualnej. Przeprowadzany jest cykl rehabilitacji ogólno usprawniającej poprawiającej sprawność, zmniejszającej dolegliwości bólowe i normalizującej napięcie mięśniowe u chorych. Ponadto prowadzona jest indywidualna terapia psychologiczna według zaleceń lekarza oraz edukacja zdrowotna dotycząca pielęgnacji pacjenta przewlekle chorego.

Realizatorzy:

1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 90 17

2) Stowarzyszenie “Aktywni Dla Zdrowia”,  ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 11

 

3. „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję”

Populacja: Program skierowany jest do 15 osób dorosłych, przewlekle chorych z ograniczoną sprawnością ruchową, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu prowadzona jest rehabilitacja ruchowa poprzedzona lekarską oceną stanu zdrowia pacjenta i dostosowana do jego potrzeb zdrowotnych między innymi kinezyterapia,  muzykoterapia. Ponadto udzielane jest wsparcie psychologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych działaniami zadania.

Realizator: Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "Start" w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami 8, tel. 608 447 869

 

4. „Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka kobiet po mastektomii”

Populacja: Program skierowany jest do 41 kobiet u których wykryto raka piersi, kobiet po mastektomii oraz   w trakcie leczenia, a także kobiet, które zakończyły leczenie, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: Realizacja zadania obejmuje działania terapeutyczne, polegające na realizacji rehabilitacji fizycznej skierowanej na zniesienie lub zmniejszenie dolegliwości bólowych i ograniczeń ruchowych. W ramach zadania odbywają się grupowe ćwiczenia gimnastyczne i zabiegi rehabilitacyjne. Wykonywane są zabiegi masażu limfatycznego oraz taping. Ponadto prowadzona jest terapia psychologiczna zarówno indywidualna jak i grupowa oraz edukacja zdrowotna dotycząca zarówno profilaktyki wstępnej jak i wtórnej raka piersi.

Realizator: Stowarzyszenie „Klub Amazonka”, ul. Lwowska 178 a, tel. 14 631 53 06

 

5. „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”

Populacja: Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn obłożnie lub terminalnie chorych, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu nieodpłatnie użyczany jest sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla osób obłożnie i terminalnie chorych. Rodziny chorych mogą liczyć na pomoc wolontariuszy w zakresie obsługi wypożyczanego sprzętu, naprawy w razie awarii. Nieodpłatne użyczanie sprzętu ułatwia choremu realizowanie podstawowych potrzeb, a także pomaga rodzinie prawidłowo opiekować się chorym.

Realizator: Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama, ul. Krakowska 41, tel. 14 692 80 19  w godz. dyżurów poniedziałek-piątek: 16-18.

 

6. „Terapia i aktywizacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, skierowana do dzieci i dorosłych.

Populacja: Zadanie skierowane jest do 15 osób dorosłych i dzieci

Zakres: Zadanie obejmuje organizację zajęć w ramach terapii i aktywizacji ruchowej w wodzie wspomagającej sprawność psychofizyczną osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Każdy z uczestników będzie pracować na zajęciach z asystentem.

Realizator: Fundacja „Rusz się!” w Tarnowie, ul. Braci Saków 5, tel. 578 202 585

 

7. ,,Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie’- będzie realizowany po 15 września

Populacja: Program obejmie 1576 seniorów w populacji  „60+” zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tarnowie, z wyłączeniem osób, które ukończyły 75 lat i starszych. Osoby w populacji „75+” będą mogły zaszczepić się bezpłatną, refundowaną szczepionką przeciw grypie, która będzie dostępnaw aptekach. W celu nabycia szczepionki – osoby zainteresowane powinny skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakres: W ramach realizacji Programu wykonywane będą bezpłatnie szczepienia przeciwko grypie, poprzedzone kwalifikującym badaniem lekarskim. Rozpoczęcie realizacji szczepień przeciwko grypie nastąpi w ostatniej dekadzie miesiąca września bieżącego roku. W sprawie rejestracji można kontaktować się z realizatorami Programu. Poniżej zamieszczono wykaz realizatorów wraz z kontaktowymi numerami telefonicznymi.

Realizatorzy:Rejestracja telefoniczna:

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
ul. Kwiatkowskiego 15

14 688 05 50;  14 688 05 51

Miejska Przychodnia Lekarska Nr II NZOZ Sp. z o.o.,
ul. Mościckiego 14

14 688 88 81

Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o.o.,
ul. Wałowa 22

14 688 90 20
Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o.o.,
ul. Osiedle Niepodległości 3A
14 688 81 85
NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o. o.,
ul. Długa 17
14 624 22 17;  14 627 18 70; 14 624 21 70
 
Centrum Medyczne KOL-MED. SPZOZ,
Plac Dworcowy 6
14 688 60 18;  14 688 60 34
nMedica S.C. Krzysztof Nachel, Sebastian Nachel,
ul. Parkowa 2
14 628 41 43
CenterMed Sp. z o.o.,
Plac Sobieskiego 2
14 627 33 89