Miejskie Programy Polityki Zdrowotnej

 

Zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz programy polityki zdrowotnej współfinansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2019.

 

1. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Populacja: Program skierowany jest do 10 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: Zadanie polega na prowadzeniu cyklu indywidualnych i grupowych zajęć ogólnousprawniających i terapeutycznych (psychologicznych, rewalidacyjnych, logopedycznych). Zajęcia prowadzone są według opracowanych przez terapeutów Indywidualnych Programów Terapii. Ponadto rodzice dzieci otrzymują instruktaż do pracy w warunkach domowych.

Realizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5b, tel. 14 626 84 89.

Zadanie bezpośrednio wykonywane jest przez NZOZ - Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ulicy Zbylitowskiej 9a, nr tel. 14 627 10 22.

 

2. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz terapia sensoryczna”

Populacja: Program skierowany jest do 10 dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami sensorycznymi, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach zadania  prowadzone są zajęcia terapii logopedycznej  wraz z instruktażem dla rodziców koniecznym do pracy z dzieckiem w warunkach domowych, zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia indywidualnej terapii psychologicznej, ćwiczenia ruchowe ogólnie usprawniające.

Realizator: Stowarzyszenie „ICH  LEPSZE  JUTRO”, ul. Jana Kochanowskiego 30, tel. 14 639 09 09.

 

3. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Populacja: Program skierowany jest do 10 dzieci z zespołem Downa zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach zadania  prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej ogólnie usprawniającej w tym ćwiczenia korekcji wad postawy, zajęcia grupowej terapii zajęciowej, zajęcia logopedyczne wraz z instruktażem dla rodziców koniecznym do pracy z dzieckiem w warunkach domowych. Ponadto prowadzone będzie wsparcie w zakresie edukacji żywienia, dbałości o higienę jamy ustnej, aktywności fizycznej dziecka z zespołem Downa.

Realizator:Stowarzyszenie „ICH  LEPSZE  JUTRO”, ul. Jana Kochanowskiego 30, tel. 14 639 09 09.

 

4. „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych  na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”

Populacja: Program skierowany jest do 72 osób dorosłych przewlekle i obłożnie chorych, ze znacznie  ograniczoną  zdolnością poruszania się zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu dokonywana jest przez lekarza ocena stanu zdrowia i potrzeb, następnie sporządzany jest plan rehabilitacji indywidualnej. Przeprowadzany jest cykl rehabilitacji ogólno usprawniającej poprawiającej sprawność, zmniejszającej dolegliwości bólowe i normalizującej napięcie mięśniowe u chorych. Ponadto prowadzona jest indywidualna terapia psychologiczna według zaleceń lekarza oraz edukacja zdrowotna dotycząca pielęgnacji pacjenta przewlekle chorego.

Realizatorzy:

1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 90 17

2) Stowarzyszenie “Aktywni Dla Zdrowia”,  ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 11

3) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie, ul. Bema 14, tel. 884 222 082

 

5. „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję”

Populacja: Program skierowany jest do 30 osób dorosłych, przewlekle chorych z ograniczoną sprawnością ruchową, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu prowadzona jest rehabilitacja ruchowa poprzedzona lekarską oceną stanu zdrowia pacjenta i dostosowana do jego potrzeb zdrowotnych między innymi kinezyterapia,  muzykoterapia. Ponadto udzielane jest wsparcie psychologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych działaniami zadania.

Realizatorzy:

1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14,  tel. 14 688 90 17

2) Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”, ul. Bitwy pod Studziankami 8, tel. 608 447 869

 

6. „Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka kobiet po mastektomii”

Populacja: Program skierowany jest do 45 kobiet u których wykryto raka piersi, kobiet po mastektomii oraz w trakcie leczenia, a także kobiet, które zakończyły leczenie, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: Realizacja zadania obejmuje działania terapeutyczne, polegające na realizacji rehabilitacji fizycznej skierowanej na zniesienie lub zmniejszenie dolegliwości bólowych i ograniczeń ruchowych. W ramach zadania odbywają się grupowe ćwiczenia gimnastyczne i zabiegi rehabilitacyjne. Wykonywane są zabiegi masażu limfatycznego oraz taping. Ponadto prowadzona jest terapia psychologiczna zarówno indywidualna jak i grupowa oraz edukacja zdrowotna dotycząca zarówno profilaktyki wstępnej jak i wtórnej raka piersi.

Realizator: Stowarzyszenie „Klub Amazonka”, ul. Lwowska 178 a, tel. 14 631 53 06

 

7. „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”

Populacja: Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn obłożnie lub terminalnie chorych, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu nieodpłatnie użyczany jest sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla osób obłożnie i terminalnie chorych. Rodziny chorych mogą liczyć na pomoc wolontariuszy w zakresie obsługi wypożyczanego sprzętu, naprawy w razie awarii. Nieodpłatne użyczanie sprzętu ułatwia choremu realizowanie podstawowych potrzeb, a także pomaga rodzinie prawidłowo opiekować się chorym.

Realizator: Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama, ul. Krakowska 41, tel. 14 692 80 19  w godz. dyżurów poniedziałek-piątek: 16-18

 

8. „Terapia i aktywizacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, skierowana do dzieci i dorosłych”

Populacja: Zadanie skierowane jest do 24 mieszkańców miasta Tarnowa posiadających umiarkowane lub znaczne ograniczenia narządu ruchu.

Zakres: Przedmiotem zadania jest organizacja zajęć w ramach terapii i aktywizacji ruchowej w wodzie wspomagającej sprawność psychofizyczną osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, skierowaną do dzieci i dorosłych  (z podziałem na cztery sześcioosobowe podgrupy).

Realizator: Fundacja „RuszSię!”w Tarnowie, ul. Braci Saków 5, tel. 578 202 585

 

9.„Prowadzenie edukacji i kształtowanie zachowań prozdrowotnych u dzieci i rodziców w zakresie zdrowia jamy ustnej”.

Populacja:
Zadanie skierowane jest do rodziców i ich dzieci uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres:
Celem zadania jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy oraz pomoc rodzicom w kształtowaniu odpowiednich nawyków higienicznych i żywieniowych u dzieci w zakresie zdrowia jamy ustnej. W ramach zadania zostanie przeprowadzona kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca zdrowia jamy ustnej u dzieci do ukończenia 6. roku życia. Kampania ta prowadzona będzie w tarnowskich przedszkolach i zostanie skierowana zarówno do dzieci jak i rodziców.

Podczas kampanii informacyjno - edukacyjnej prowadzone będą następujące działania:
- zajęcia edukacyjne dla dzieci (w tym: rozmówki i pogadanki na temat zasad higieny jamy ustnej, ilustracje, pokazy prawidłowego szczotkowania zębów, prezentacja narzędzi stomatologicznych itp.),
- wyposażenie dzieci w akcesoria i pomoce edukacyjne promujące właściwe nawyki higieniczne podtrzymujące zdrowie jamy ustnej,
- dystrybucja opracowanej na potrzeby kampanii broszury informacyjnej dla rodziców (uwzględniającej zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz rodzajach profilaktyki stomatologicznej u dzieci do 6. roku życia),
- działania informacyjno - edukacyjne za pośrednictwem środków masowego przekazu (strony internetowe, prasa, audycje radiowe skierowane do rodziców małych dzieci).

Realizator:
Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 68 80 511

 

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2019 roku przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

 

1.  „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

Populacja: Osoby dorosłe  kwalifikujące się do określonej „grupy ryzyka” zakażenia HCV (biorcy krwi, leczeni iniekcjami  i zabiegami operacyjnymi, leczeni hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujący zabiegi  upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp., korzystający ze wspólnych narzędzi kosmetycznych, chorzy na hemofilię, zakażeni HIV).

Zakres: Wykonanie badań przesiewowych wstępnych (wykonanie podstawowego testu w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV) oraz poszerzonych na zlecenie lekarza  (przeprowadzenie  potwierdzających badań w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV).

Realizatorzy:

1. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 51, 14 688 05 52

2. Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5, ul. Długa 18, tel. 14 624 22 17, 14 624 21 70.

 

2.„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie”

Populacja: Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn, które ukończyły 60 rok życia (i starszych), zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Tarnowie. 

Zakres: Wykonywanie szczepień przeciwko grypie po wcześniejszej kwalifikacji lekarskiej. Szczepienia będą wykonywane od 13 września 2019 r.

Realizatorzy: 

1. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 68 80 550,14 68 80 551

2. Miejska Przychodnia Lekarska Nr II NZOZ Sp. z o.o., ul.Mościckiego 14, tel. 14 68 88 881

3. Miejska Przychodnia Lekarska nr III NZOZ Sp. z o.o., ul. Wałowa 22, tel. 14 68 89 020

4. Miejska Przychodnia Lekarska nr IV NZOZ Sp. z o.o., Osiedle Niepodległości 3A, tel . 14 68 88 185

5. NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska nr 5 Sp. z o.o., ul. Długa 18, tel. 14 62 71 870, 14 62 42 217