Miejskie Programy Polityki Zdrowotnej

 

Zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz programy polityki zdrowotnej współfinansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2020.

 

1. „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Populacja: Program skierowany jest do 10 dzieci z zespołem Downa zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach zadania  prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej ogólnie usprawniającej w tym ćwiczenia korekcji wad postawy, zajęcia grupowej terapii zajęciowej, zajęcia logopedyczne wraz z instruktażem dla rodziców koniecznym do pracy z dzieckiem w warunkach domowych. Ponadto prowadzone będzie wsparcie w zakresie edukacji żywienia, dbałości o higienę jamy ustnej, aktywności fizycznej dziecka z zespołem Downa.

Realizator: Stowarzyszenie „ICH  LEPSZE  JUTRO”, ul. Jana Kochanowskiego 30, tel. 14 639 09 09.

 

2. „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych  na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”

Populacja: Program skierowany jest do 55 osób dorosłych przewlekle i obłożnie chorych, ze znacznie  ograniczoną  zdolnością poruszania się zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu dokonywana jest przez lekarza ocena stanu zdrowia i potrzeb, następnie sporządzany jest plan rehabilitacji indywidualnej. Przeprowadzany jest cykl rehabilitacji ogólno usprawniającej poprawiającej sprawność, zmniejszającej dolegliwości bólowe i normalizującej napięcie mięśniowe u chorych. Ponadto prowadzona jest indywidualna terapia psychologiczna według zaleceń lekarza oraz edukacja zdrowotna dotycząca pielęgnacji pacjenta przewlekle chorego.

Realizatorzy:

1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 90 17

2) Stowarzyszenie “Aktywni Dla Zdrowia”,  ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 11

3) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie, ul. Bema 14, tel. 884 222 082

 

3. „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję”

Populacja: Program skierowany jest do 15 osób dorosłych, przewlekle chorych z ograniczoną sprawnością ruchową, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu prowadzona jest rehabilitacja ruchowa poprzedzona lekarską oceną stanu zdrowia pacjenta i dostosowana do jego potrzeb zdrowotnych między innymi kinezyterapia,  muzykoterapia. Ponadto udzielane jest wsparcie psychologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych działaniami zadania.

Realizator: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 90 17 

 

4. „Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka kobiet po mastektomii”

Populacja: Program skierowany jest do 49 kobiet u których wykryto raka piersi, kobiet po mastektomii oraz   w trakcie leczenia, a także kobiet, które zakończyły leczenie, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: Realizacja zadania obejmuje działania terapeutyczne, polegające na realizacji rehabilitacji fizycznej skierowanej na zniesienie lub zmniejszenie dolegliwości bólowych i ograniczeń ruchowych. W ramach zadania odbywają się grupowe ćwiczenia gimnastyczne i zabiegi rehabilitacyjne. Wykonywane są zabiegi masażu limfatycznego oraz taping. Ponadto prowadzona jest terapia psychologiczna zarówno indywidualna jak i grupowa oraz edukacja zdrowotna dotycząca zarówno profilaktyki wstępnej jak i wtórnej raka piersi.

Realizator: Stowarzyszenie „Klub Amazonka”, ul. Lwowska 178 a, tel. 14 631 53 06

 

5. „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”

Populacja: Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn obłożnie lub terminalnie chorych, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Zakres: W ramach programu nieodpłatnie użyczany jest sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla osób obłożnie i terminalnie chorych. Rodziny chorych mogą liczyć na pomoc wolontariuszy w zakresie obsługi wypożyczanego sprzętu, naprawy w razie awarii. Nieodpłatne użyczanie sprzętu ułatwia choremu realizowanie podstawowych potrzeb, a także pomaga rodzinie prawidłowo opiekować się chorym.

Realizator: Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama, ul. Krakowska 41, tel. 14 692 80 19  w godz. dyżurów poniedziałek-piątek: 16-18.

 

6. ,,Prowadzenie klubu zdrowej mamy i dziecka’

Populacja:  Program skierowany jest do 258 osób dorosłych i dzieci.

Zakres: Zadanie obejmuje prowadzenie zorganizowanych cyklicznych działań indywidualnych i grupowych z obszaru edukacji zdrowotnej profilaktyki chorób i aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu kobiety w okresie prokreacyjnym oraz zdrowiu dziecka, w tym dziecka z trudnościami rozwojowymi- w formie stacjonarnego dziennego klubu dla matki i dziecka. W programie realizowane będą działania wspierające rodzicielstwo np. przygotowanie kobiet do roli mamy, odbywać się będą warsztaty karmienia piersią, a także warsztaty umożliwiające pozyskiwanie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjno- higienicznych u noworodków. Program ma również na celu prowadzenie zajęć poprawiających sprawność fizyczną u kobiet w ciąży i po porodzie, w szczególności zajęcia fitness, zumby, gimnastyki poporodowej ogólnie usprawniające ćwiczenia dna miednicy, zabiegi fizjoterapeutyczne wzmacniające mięśnie brzucha, zajęcia gimnastyczne dla matki i dziecka. Odbywać się będą zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone indywidualnie przez fizjoterapeutę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mające na celu rozwijać u dziecka czucie swojego ciała oraz przyjmować prawidłową postawę.

Realizator: Spółdzielnia Socjalna Bio VitaMed w Tarnowie, ul. Słowackiego 6, tel. 691 670 425

Bliższe informacje dotyczące realizacji terminu zadań będą udzielane przez wykonawców.

 

7. ,,Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie’

Populacja: Program skierowany jest do 1576 seniorów w populacji  „60 +” zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tarnowie.

Zakres: W ramach realizacji Programu wykonywane będą bezpłatnie szczepienia przeciwko grypie, poprzedzone kwalifikującym badaniem lekarskim. Rozpoczęcie realizacji szczepień przeciwko grypie nastąpi w ostatniej dekadzie miesiąca września bieżącego roku. Poniżej zamieszczono wykaz realizatorów wraz z kontaktowymi numerami telefonicznymi.

Realizatorzy:Rejestracja telefoniczna:

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
ul. Kwiatkowskiego 15

14 688 05 50;  14 688 05 51

Miejska Przychodnia Lekarska Nr II NZOZ Sp. z o.o.,
ul. Mościckiego 14

14 688 88 81

Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o.o.,
ul. Wałowa 22

14 688 90 20
Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o.o.,
ul. Osiedle Niepodległości 3A
14 688 81 85
NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o. o.,
ul. Długa 17
14 624 22 17;  14 627 18 70; 14 624 21 70
 
Centrum Medyczne KOL-MED. SPZOZ,
Plac Dworcowy 6
14 688 60 18;  14 688 60 34
nMedica S.C. Krzysztof Nachel, Sebastian Nachel,
ul. Parkowa 2
14 628 41 43
CenterMed Sp. z o.o.,
Plac Sobieskiego 2
14 627 33 89