Opieka Długoterminowa

Opieka długoterminowa stacjonarna i w warunkach domowych realizowana na terenie miasta Tarnowa

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjentom przewlekle chorym przysługują świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, które mogą być realizowane w warunkach stacjonarnych oraz domowych.

 

I. Opieka długoterminowa stacjonarna

Na terenie miasta Tarnowa świadczenia  w warunkach stacjonarnych realizują:

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy w strukturze Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 53, w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, tel. 14 631 06 23.
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy w strukturze Mościckiego Centrum Medycznego zlokalizowany przy ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 23.

 

Do zakładu opiekuńczo leczniczego może zostać przyjęta osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagająca hospitalizacji w oddziale szpitalnym, która w ocenie skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) otrzymała 40 punktów lub mniej.

Do zakładu opiekuńczo leczniczego nie przyjmuje się osób, które w ocenie skalą Barthel otrzymały 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Wniosek o skierowanie pacjenta do ZOL wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Do wniosku dołącza się ocenę pacjenta wg skali Barthel, dokonaną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasady finansowania: NFZ finansuje świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

II. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Podmioty lecznicze posiadające kontrakty z NFZ na świadczenia na usługi z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej:

  • Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13, tel. 14 631 01 00.
  • Centrum Medyczne   „KOL-MED”  SPZOZ, Pl. Dworcowy 6, tel. 14 688 60 56.
  • Centrum Medyczne „CenterMed”  Sp. z o.o., ul. Słoneczna 32, tel. 14 627 18 40
  • NZOZ Przychodnia „MARO-MED” Barbara Malinowska, ul. Zagumnie 23 A, tel. 605 537 100.

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowane osoby przewlekle chore somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chore z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, które w ocenie skalą Barthel uzyskały od 0 do 40 punktów.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny chorego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.