Program "Czyste powietrze" - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Warto powalczyć o "czyste powietrze"

„Czyste powietrze” to rządowy program, którego celem jest ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń (głównie pyłów) oraz gazów cieplarnianych,  wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Polega na dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez właścicieli (współwłaścicieli) budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu można skorzystać z dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (tj. ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej). Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program adresowany jest do dwóch grup beneficjentów: uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – to osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł; uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – to osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym i 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu) nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania:

Poziom podstawowy

Opcja 1 - Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła. Przedsięwzięcie może zawierać dodatkowo zakup i montaż nowej instalacji co lub cwu, termomodernizację, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczna z odzyskiem ciepła, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyz) – kwota 25 000 zł + 5000 zł z fotowoltaiką

Opcja 2 - Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na inne źródło ciepła (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej, kotłownia gazowa, kocioł gazowy kondensacyjny). Przedsięwzięcie może zawierać dodatkowo zakup i montaż nowej instalacji co lub cwu, termomodernizację, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczna z odzyskiem ciepła, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyz) – kwota 20 000 zł + 5000 zł z fotowoltaiką.

Opcja 3 – Bez wymiany źródła ciepła, obejmuje termomodernizację (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) i/lub wentylację mechaniczna z odzyskiem ciepła i/lub dokumentację (audyt energetyczny, projektową, ekspertyz) – kwota 10 000 zł.

Poziom podwyższony

Opcja 1 - Wymiana nieefekywnego źródła ciepła. Przedsięwzięcie może zawierać dodatkowo zakup i montaż nowej instalacji co lub cwu, termomodernizację, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczna z odzyskiem ciepła, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyz) – kwota 32000 zł + 5000 zł z fotowoltaiką.

Opcja 2 – Bez wymiany źródła ciepła, obejmuje termomodernizację (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) lub/i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła lub/i dokumentację (audyt energetyczny, projektową, ekspertyz) – kwota 15 000 zł.

Informację o programie (rodzaje przedsięwzięć wraz z poszczególnymi maksymalnymi kwotami dotacji, regulamin, niezbędna dokumentacja oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) można uzyskać na tej stronie internetowej .

Wsparcie w zakresie konsultacji i pomocy przy elektronicznym wypełnianiu wniosku o dofinansowanie jest udzielane w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4,  we wtorki i środy w godzinach 9.00-15.00  (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu   - tel. 14 68 82 866, mail k.witek@umt.tarnow.pl).

 

Poniżej do pobrania dwie broszury w formacie PDF, w których zawarte są bardziej szczegółowe informacje o programie „Czyste powietrze”.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski