DOTACJE NA WYMIANĘ OGRZEWANIA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Już od kilkunastu lat władze miejskie Tarnowa starają się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i dofinansowują mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne oraz instalowanie mikroinstalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych). Zasady  udzielania dotacji określa Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje realizowane na terenie Tarnowa. Na zastąpienie ogrzewania węglowego i zainstalowanie nowego ekologicznego źródła ciepła maksymalna dotacja może wynieść 5000 zł; na zainstalowanie słonecznego systemu grzewczego (paneli słonecznych) do ogrzewania wody dotacja może wynieść maksymalnie 4000 zł; na zainstalowanie systemu (ogniwa) fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej można otrzymać dotację do 6000 zł.

Warunkiem skorzystania z dotacji jest m.in. nieprowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości, gdzie dokonywana jest zmiana ogrzewania lub mają być montowane odnawialne źródła energii. Dodatkowo w przypadku ubiegania się do dotację na mikroinstalację OZE konieczne jest posiadanie ogrzewania ekologicznego (nie na paliwo stałe) a dach, na którym instalowane będą urządzenia nie może zwierać elementów azbestowych.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, beneficjent musi podpisać umowę dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do skrzynki podawczej w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 lub wysyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Tarnowa. Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dofinansowania określa regulamin dotacji.