Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Informację sporządza właściciel, zarządca lub użytkownik w dwóch egzemplarzach:

- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację prezydentowi miasta,

- podmioty prawne, przedsiębiorcy przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa. Drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Formularz inwentaryzacyjny jest możliwy do pobrania TUTAJ.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Dyrektywą Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT), narzucono obowiązek Państwom Członkowskim poddania dekontaminacji lub unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB. Termin realizacji tego obowiązku minął z końcem 2010r., tym samym z dniem 1 stycznia 2011r. urządzenia zawierające PCB stały się odpadami w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Należy zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczył urządzeń o objętości powyżej 5 dm3 a działania w zakresie wycofania z rynku PCB wciąż trwają, gdyż dotyczą one także urządzeń poniżej wskazanej objętości.

W celu ochrony środowiska i zdrowia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem włókien azbestowych, w Tarnowie zapewniono możliwość bezpłatnego pozbycia się przez mieszkańców (osoby fizyczne) posiadanych odpadów i elementów azbestowych.

Pomoc polega na wykonaniu na koszt Urzędu Miasta Tarnowa następujących usług:

  1. Usunięcie powstałych w wyniku demontażu odpadów azbestowych, czyli spakowanie i załadunek na samochód tych odpadów .
  2. Transport odpadów azbestowych z terenu nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia.
  3. Unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku tych odpadów.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski