Program Ochrony Środowiska - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Program Ochrony Środowiska

Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2022-2028 ze strategią krótkoterminową na lata 2022-2024.

Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2022-2028 ze strategią krótkoterminową na lata 2022-2024 (zwany w dalszej części dokumentu „Programem”), przyjęty został Uchwałą Nr LXX/683/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 września 2022 r.

Stanowi on aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020”, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/497/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 roku. Dla poprzedniego Programu ochrony środowiska sporządzono raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa za lata 2017-2018 oraz za lata 2019–2020, z których wnioski oraz zalecenia zostały ujęte w aktualizacji Programu.

Wymóg opracowania Programu Ochrony Środowiska, wynika z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Nadrzędnym celem tworzenia Programu jest wypracowanie strategii w zakresie ochrony środowiska oraz konkretnych działań prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, ograniczenia zmian klimatycznych oraz mających na celu racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. 

POŚ uwzględnia także zadania realizowane przez jednostki zewnętrzne finansowane ze środków własnych oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Efektem realizacji Programu będzie utrzymanie obecnego dobrego stanu środowiska przyrodniczego i jego poprawa oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w mieście. Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i monitoringu założonych zadań oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. Przedstawione zasady monitorowania Programu przez określone wskaźniki umożliwią kontrolę i ocenę stanu realizacji planowanych działań.

Do celów przyjętych w dokumencie należą: 
•    Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza;
•    Zmniejszenie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego;
•    Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
•    Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
•    Racjonalna gospodarka odpadami;
•    Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. powodziom, suszom, wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom instalacji przemysłowych;
•    Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
•    Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych;
•    Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

Zaktualizowany Program zawiera w szczególności następujące elementy:
a)    diagnoza stanu środowiska z uwzględnieniem 10 obszarów przyszłej interwencji (ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami),
b)    zagrożenia horyzontalne w ramach każdego obszaru interwencji, adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska,
c)    przegląd i weryfikacja kierunków polityki ochrony środowiska, ocenę realizacji celów ekologicznych i kierunków działań, określonych w Programie,
d)    przegląd i weryfikacja priorytetów ekologicznych oraz celów zawartych w Programie,
e)    analizę SWOT dla obszarów przyszłej interwencji,
f)    ewentualna modyfikacja lub wyłonienie nowych kierunków polityki ochrony środowiska do roku 2028 z podaniem kryteriów ich wyłonienia,
g)    opracowanie strategii długoterminowej do roku 2028,
h)    weryfikacja monitoringu wdrażania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2024” ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020 oraz monitoring wdrażania zaktualizowanego Programu z określeniem wskaźników monitorowania, 
i)    harmonogram wdrażania Programu, 
j)    wskazówki co do finansowania działań określonych w Programie (m.in. dotacje do zmiany systemu ogrzewania, OZE, mikroretencji),
k)    streszczenie Programu w języku niespecjalistycznym,
l)    część graficzna tj. wykresy, mapy.

 

 

Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa do roku 2020 ze strategią krótkoterminową do roku 2016

 

Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska m. Tarnowa na lata 2009-2016" za rok 2011/2012

 

Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska m. Tarnowa na lata 2009-2016" za rok 2009/2010

 

Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2009-2016

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 - 2015" za rok 2007/2008

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 - 2015" za rok 2005/2006

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 - 2015" za rok 2003/2004

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 - 2015" za rok 2002/2003

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski