Program Ochrony Środowiska

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa do roku 2020 wraz ze strategią krótkoterminową do roku 2016” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie miasta.

Według założeń przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

W dn. 30 listopada 2017 r. Rada Miejska w Tarnowie uchwałą nr XLVI/497/2017 przyjęła Program ochrony środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2020 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020.

Program nawiązuje do polityki ekologicznej państwa oraz do programu ochrony środowiska woj. małopolskiego. Uwzględniono w nim wizję dalszego rozwoju regionu nakreśloną w Strategii Rozwoju Miasta: Tarnów 2020 – Aktywny, Komfortowy, Silny, zgodnie z którą Tarnów ma być miastem komfortu i rozwoju, pomnażającym bogactwa, jednocześnie zatroskanym o środowisko naturalne

Program ochrony środowiska dla Miasta Tarnowa jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Miasta. POŚ uwzględnia także zadania realizowane przez jednostki zewnętrzne finansowane ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji zewnętrznych. Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i monitoringu założonych zadań oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. Przedstawione zasady monitorowania Programu przez określone wskaźniki umożliwią kontrolę i ocenę stanu realizacji planowanych działań.

Program współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

 

 

Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa do roku 2020 ze strategią krótkoterminową do roku 2016

 

Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska m. Tarnowa na lata 2009-2016" za rok 2011/2012

 

Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska m. Tarnowa na lata 2009-2016" za rok 2009/2010

 

Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2009-2016

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 - 2015" za rok 2007/2008

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 - 2015" za rok 2005/2006

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 - 2015" za rok 2003/2004

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 - 2015" za rok 2002/2003