Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 dla Tarnowa - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 dla Tarnowa

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 r. dla Tarnowa

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem wyznaczającym kierunki  rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Tarnowa na lata 2014-2020. Obejmuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie oraz informacja i edukacja.

PGN został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza na terenie Tarnowa, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej i poprawy efektywności energetycznej.

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 12 września 2013 r. podjęła uchwałę nr XXXIX/538/13 w sprawie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tarnowa”, co umożliwiło Gminie Miasta Tarnowa złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wniosku o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tarnowa”. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tarnowa do 2020 r.”, wyłoniono wykonawcę opracowania, tj. Konsorcjum firm: lider konsorcjum - Delta Energia Karol Parys, al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, członek  konsorcjum – Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Umowę podpisano 25 czerwca 2014 r. W dniu 4 lipca 2014 r. pomiędzy NFOŚiGW a Gminą Miasta Tarnowa została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tarnowa” do wysokości stanowiącej 85% kwoty całkowitej. PGN został opracowany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW określonymi w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Polityką energetyczną Polski do 2030 roku, poradnikiem „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,  programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego „Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze”, założeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Tarnowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Założeniami do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa.

Plan zawiera m.in.: wyznaczenie celów strategicznych oraz wynikających z nich celów szczegółowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza, charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację podmiotów odpowiedzialnych za eksploatację obiektów - dokonano inwentaryzacji emisji CO2 i zanieczyszczeń wpływających na jakość powietrza, identyfikację obszarów problemowych, strategię GMT w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, propozycję scenariuszy rozwiązań, opis działań dla osiągnięcia założonych celów. W PGN określono potencjał możliwych redukcji zużycia energii i redukcji gazów cieplarnianych, możliwości poprawy jakości powietrza. Jednocześnie przedstawiono działania w zakresie podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, ograniczenia niskiej emisji. Określone w PGN cele będą realizowane poprzez działania w sektorach: budownictwo i przemysł, transport, gospodarka komunalna i zarządzanie miastem.

Bilans efektów realizacji działań ujętych w PGN wskazuje że rocznie nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla o około 11448,92 Mg. Nastąpi również poprawa stanu jakości powietrza (redukcja emisji pyłów, tlenków azotu i siarki, benzo(a)pirenu) oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawianych  w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 2,3% w 2020 r.

Na podstawie pism Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tarnowa do 2020 r.”.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski