Konkursy 2019

Harmonogram konkursów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! Od 1 marca obowiązuje nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego (do pobrania tutaj)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenia ogłaszające i rozstrzygające otwarte konkursy ofert:

LII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: WED-1.2 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji

Zarządzenie nr 258/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 czerwca 2019 r.:

19zp258.doc (37 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LI. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: WED-1.2 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji

Termin składania ofert mija 11 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 211/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 maja 2019 r.:

19zp211.doc (117 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- oświadczenie:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 206/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 maja 2019 r.:

19zp206.doc (39 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLIX. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: WED-1 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego”.

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji

Zarządzenie nr 184/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 kwietnia 2019 r.:

19zp184.doc (46 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLVIII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2019”,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. WKL-2 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych”,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WKL-3 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”

Zadania koordynowane są przez Wydział Kultury

Zarządzenie nr 149/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 kwietnia 2019 r.:

19zp149.doc (36 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLVII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pn.:

1) WZP-RPS-1 „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu”,

2) WZP-RPS-2 „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przez narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy”,

3) WZP-RPS-3 „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą”,

4) WZP-RPS-4 „Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 137/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 marca 2019 r.:

19zp137.doc (36 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLVI. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.WZP-RPS-1 „Say hello to English! - bezpłatne lekcje angielskiego dla mieszkańców Piaskówki edycja 2,

2) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. WZP-RPS-2 „Prowadzenie Klubu Rodzica”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 136/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 marca 2019 r.:

19zp136.doc (36 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLV. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 130/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 marca 2019 r.:

19zp130.doc (42 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLIV. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa z zakresu pomocy społecznej -  świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Zarządzenie nr 129/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 marca 2019 r.:

19zp129.doc (344 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLIII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Zarządzenie nr 82/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2019 r.:

19zp82.doc (645 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-1 „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym pn. WZP-RPS-2 „Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środkóww komunikowaniu się” ,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-3 „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów”,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-4 „Prowadzenie Klubu Seniora”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 111/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 marca 2019 r.:

19zp111.doc (36 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLI.Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymiw celu osiągnięcia zysku

Zarządzenie nr 103/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 marca 2019 r.:

19zp103.doc (53 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XL. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.:

1) WED-1 „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”,

2) WED-2 „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów”

Zadania koordynowane są przez Wydział Edukacji

Zarządzenie nr 102/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 marca 2019 r.:

19zp102.doc (36 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXIX. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.WZP-RPS-1 „Say hello to English! - bezpłatne lekcje angielskiego dla mieszkańców Piaskówki edycja 2,

2) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. WZP-RPS-2 „Prowadzenie Klubu Rodzica”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 21 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 89/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 lutego 2019 r.:

19zp89.doc (128 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXVIII. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2019”,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. WKL-2 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych”,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WKL-3 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”

Zadania koordynowane są przez Wydział Kultury

Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 81/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2019 r.:

19zp81.doc (134 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXVII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: WED-1 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego”.

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji

Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 80/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2019 r.:

19zp80.doc (130 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXVI. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa z zakresu pomocy społecznej -  świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 78/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2019 r.:

19zp78.doc (56 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 77/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 lutego 2019 r.:

19zp77.doc (81 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXIV. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pn.:

1) WZP-RPS-1 „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu”,

2) WZP-RPS-2 „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przez narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy”,

3) WZP-RPS-3 „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą”,

4) WZP-RPS-4 „Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 12 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 75/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 lutego 2019 r.:

19zp75.doc (131 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXIII. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-1 „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym pn. WZP-RPS-2 „Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środkóww komunikowaniu się” ,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-3 „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów”,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-4 „Prowadzenie Klubu Seniora”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 41/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 lutego 2019 r.:

19zp41.doc (135 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

19zp41_zal1.doc (159 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

19zp41_zal5.doc (268 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXII. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.:

1) WED-1 „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”,

2) WED-2„Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów”

Zadania koordynowane są przez Wydział Edukacji

Termin składania ofert mija 21 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 33/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2019 r.:

19zp33.doc (117 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXI. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-1 „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 32/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2019 r.:

19zp32.doc (106 kB)

 

Lista organizacji:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXX. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 31/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2019 r.:

19zp31.doc (89 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIX. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Termin składania ofert mija 8 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 19/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 stycznia 2019 r.:

19zp19.doc (658 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXVIII.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 18/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp18.doc (40 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXVII.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 17/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp17.doc (40 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXVI.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp16.doc (40 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXV.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 15/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp15.doc (40 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIV.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 14/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp14.doc (40 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-1 „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 28 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 02/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 stycznia 2019 r.:

19zp02.doc (115 kB)

 

 Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-2 „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 546/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 grudnia 2018 r.:

18zp546.doc (77 kB)

 

Lista organizacji:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXI. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. WZP-RZ-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 539/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 grudnia 2018 r.:

18zp539.doc (117 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn. WRG-1 „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK” 

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

Zarządzenie nr 528/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2018 r.:

18zp528.doc (35 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIX. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: WZP-RZ-1 „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” 

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 527/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2018 r.:

18zp527.doc (36 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

1) WZP-RPS-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych”,

2) WZP-RPS-2 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet”,

3) WZP-RPS-3 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 526/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2018 r.:

18zp526.doc (35 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-1 „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”,

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. WZP-RPS-3 „Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 525/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2018 r.:

18zp525.doc (36 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn. „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2019 roku”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich

Zarządzenie nr 518/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 grudnia 2018 r.:

18zp518.doc (48 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 508/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 grudnia 2018 r.:

18zp508.doc (77 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 504/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2018 r.:

18zp504.doc (82 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 503/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2018 r.:

18zp503.doc (77 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 502/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2018 r.:

18zp502.doc (77 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 501/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2018 r.:

18zp501.doc (81 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 473/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w latach 2019-2020 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zmiana dotyczy zadania pn. WZP-RPS-2 „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział  Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 499/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 grudnia 2018 r.:

18zp499.doc (54 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. WZP-RZ-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 20 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 485/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 listopada 2018 r.:

18zp485.doc (168 kB)

 

 Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu Nr 469/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w 2019 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich

Zarządzenie nr 483/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 listopada 2018 r.:

18zp483.doc (49 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: WZP-RZ-1 „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” 

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 475/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r.:

18zp475.doc (113 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

1) WZP-RPS-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych”,

2) WZP-RPS-2 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet”,

3) WZP-RPS-3 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 474/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r.:

18zp474.doc (134 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-1 „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-2 „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych”,

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. WZP-RPS-3 „Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 473/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r.:

18zp473.doc (135 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn. WRG-1 „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK” 

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

Termin składania ofert mija 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 472/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r.:

18zp472.doc (115 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- zbiorcza karta oceny:

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn. „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2019 roku”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich

Termin składania ofert mija 11 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 469/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 listopada 2018 r.:

18zp469.doc (111 kB)

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - szczegółowe warunki

18zp_zał 1.doc (116 kB)

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności

 

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Załącznik nr 5 - wzór oferty realizacji zadania publicznego:

18zp_zał 5.doc (266 kB)

 

Załącznik nr 6 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Załącznik nr 7 - karta oceny oferty:

 

Załącznik nr 8 - zbiorcza karta oceny:

 

Załącznik nr 9 - zobowiązanie członka Komisji konkursowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. WZP-RPS-1 ,,Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 277/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 lipca 2018 r.:

18zp277.doc (36 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. WZP-RPS-1 ,,Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 181/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 maja 2018 r.:

18zp181.doc (133 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

- karta oceny oferty:

 

- karta oceny oferty: