Komunikaty

premie

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie jakość wodzy dostarczanej do spożycia mieszkańcom Tarnowa z wodociągów publicznych i zakładowych w 2020 r. spełniała wymagania i parametry sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

OBWIESZCZENIE

10.02.2021, 09:05

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r.  Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6762). ...

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r.poz.1161z póź.zm.), (głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiornikó...

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegawczych zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje o konieczności zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi).

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że dokonane w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone w drugim półroczu 2020 r. wykazały, że woda dostarczana przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz GRUPĘ AZOTY S.A. spełniała wymagania i parametry sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wod...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że  sporządzony został projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, który zostanie dnia 28 stycznia 2021 r. wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i w Biuletynie Informacji P...

Wydział Podatków i Windykacji Referat Dochodów i Kontroli Podatkowej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 t.j.) przedsiębiorcy prowadzący w 2020 r. sprzedaż alkoholu są obowiązani do złożenia, w terminie do 31 stycznia 2021 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. oraz dokonania stosownej opłaty. W...

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniono Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego,...