Komunikaty

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, ankieterzy statystyczni do odwołania nie będą odwiedzać mieszkań wylosowanych do badań ankietowych. Badania te realizowane będą przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

KOMUNIKATUrząd Miasta Tarnowa, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXX/274/96 par. 6 ust. 1 z dnia 03.10.1996 r., w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym w mieście Tarnowie, podaje do publicznej wiadomości – celem wyrażenia opinii – niżej wskazaną propozycję nadania nazwy ronda w mieście Tarnowie, która została przyjęta do konsultacji społecznych przez Komisję d/s Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Mie...

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r.poz.1161), (głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych...

Uwaga na ptasią grypę

08.01.2020, 12:05

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie poinformował o wystąpieniu na terenie państwa polskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz o konieczności zachowania ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków na gospodarstwa.

Wydział Podatków i Windykacji Referat Dochodów i Kontroli Podatkowej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) przedsiębiorcy prowadzący w 2019 r. sprzedaż alkoholu są obowiązani do złożenia, w terminie do 31 stycznia 2020 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. oraz dokonania stosownej opłaty. Wartoś...

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. zmienione zostało rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimski...

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2020 roku. Zgodnie z nim, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,2 miliona złotych.