Komunikaty

Wydział Podatków i Windykacji Referat Dochodów i Kontroli Podatkowej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) przedsiębiorcy prowadzący w 2019 r. sprzedaż alkoholu są obowiązani do złożenia, w terminie do 31 stycznia 2020 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. oraz dokonania stosownej opłaty. Wartoś...

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. zmienione zostało rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimski...

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2020 roku. Zgodnie z nim, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,2 miliona złotych.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie w oparciu o uchwałę nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3 oraz uchwałę nr 6 z dnia 5 lipca 2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 67 w Tarnowie zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 67 w Tarnowie o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 67 w Tarnowie bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na 28 lipca 2019 r. ...

Pełnomocnik Małopolskiej Izby Rolniczej  ds. organizacji wyborów na terenie Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że  w dniach od 14 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 III piętro w  pok. 324  w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30  będą wyłożone spisy osób (fizycznych i prawnych) uprawnionych do głosowania do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych w okręgu wyborczym nr 67 w Tarnowie.

 Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie  przypomina, że w oparciu o art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p. zm. ), na wałach przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym sadzenia drzew lub krzewów oraz zaorywania gruntu, siania i innyc...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa na wolne miejsca odbywa  bezpośrednio w placówkach (poza systemem elektronicznym) w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Ruszył nabór kandydatów na ławników sądowych w Tarnowie na kadencję w latach 2020-2023. Ławnikiem może zostać osoba z polskim obywatelstwem między 30. a 70. rokiem życia, mieszkająca w Tarnowie od co najmniej roku i posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie. Wnioski są przyjmowane do 30 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich magistratu.