Komunikaty

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że dzięki staraniom Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz zrozumieniu potrzeb właścicieli lasów w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uruchomione zostało działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa, złożony przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej – Więcej praw dla tarnowian.  

Opierając się na ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie w sprawie jakości wody  przeznaczonej do spożycia w 2018 r., Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że  przedsiębiorstwa wodociągowe: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Gminna  Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lisiej Górze oraz Grupa Azoty S.A, dostarczały mieszkańcom Tarnowa wodę, która w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Strażnicy miejscy będą mogli sprawdzić, czy w piecach spalane są odpady. Będzie to możliwe dzięki pobraniu specjalnych próbek, które następnie zostaną zweryfikowane przez odpowiednie instytucje badawcze.

Departament Rolnictwa i Geodezji  Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r.poz.1161). Głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej r...

Informujemy, że 31 grudnia 2018 r. minie dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały nr XXXII/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Tarnowa wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie pismem znak: PIW-ChZZ-6065/243/2018 z dnia 21.11.2018 r. przesłał zaktualizowaną ulotkę dotyczącą zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz aktualny wykaz produktów biobójczych, wykazujących działanie wirusobójcze, które są przeznaczone do stosowania w higienie weterynaryjnej.