Komunikaty

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegawczych zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje o konieczności zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi).

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że dokonane w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone w drugim półroczu 2020 r. wykazały, że woda dostarczana przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz GRUPĘ AZOTY S.A. spełniała wymagania i parametry sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wod...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że  sporządzony został projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, który zostanie dnia 28 stycznia 2021 r. wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i w Biuletynie Informacji P...

Wydział Podatków i Windykacji Referat Dochodów i Kontroli Podatkowej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 t.j.) przedsiębiorcy prowadzący w 2020 r. sprzedaż alkoholu są obowiązani do złożenia, w terminie do 31 stycznia 2021 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. oraz dokonania stosownej opłaty. W...

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniono Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego,...

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie harmonogramem, przeprowadzone  w III kwartale  2020 r.  badania jakości wody dostarczanej mieszkańcom Tarnowa z wodociągu GRUPY AZOTY  S.A. potwierdzają, że woda we wszystkich próbkach spełniała wymagania i parametry sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przezna...

Powszechny Spis Rolny

23.09.2020, 11:07

Przypominamy, że od 1 września b.r. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Do udziału w spisie  zobowiązany jest każdy użytkownik gospodarstwa rolnego. Może zrobić to samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS  https://spisrolny.gov.pl. Do użytkowników gospodarstw rolnych wysłany został list Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w ...

Sprzątanie świata - nowa edycja

 Uprzejmie informuję, że w dniach 18 - 20 września br. zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2020”. Akcja polega na zbieraniu porzuconych odpadów i przekazaniu ich na bezpieczne wysypisko lub do powtórnego wykorzystania. Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe do udziału w tej wielkiej lekcji ekologii a jednocześnie do porządkowania naszego miasta.Tegoroczna 27 edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020 r.” prze...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 24 września do 3 października 2020 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.