Komunikaty

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa na wolne miejsca odbywa  bezpośrednio w placówkach (poza systemem elektronicznym) w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Ruszył nabór kandydatów na ławników sądowych w Tarnowie na kadencję w latach 2020-2023. Ławnikiem może zostać osoba z polskim obywatelstwem między 30. a 70. rokiem życia, mieszkająca w Tarnowie od co najmniej roku i posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie. Wnioski są przyjmowane do 30 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich magistratu.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że dzięki staraniom Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz zrozumieniu potrzeb właścicieli lasów w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uruchomione zostało działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa, złożony przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej – Więcej praw dla tarnowian.  

Opierając się na ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie w sprawie jakości wody  przeznaczonej do spożycia w 2018 r., Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że  przedsiębiorstwa wodociągowe: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Gminna  Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lisiej Górze oraz Grupa Azoty S.A, dostarczały mieszkańcom Tarnowa wodę, która w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Strażnicy miejscy będą mogli sprawdzić, czy w piecach spalane są odpady. Będzie to możliwe dzięki pobraniu specjalnych próbek, które następnie zostaną zweryfikowane przez odpowiednie instytucje badawcze.

Departament Rolnictwa i Geodezji  Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r.poz.1161). Głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej r...