Informacje o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Komunikat na naszej stronie.

Informujemy, że 31 grudnia 2018 r. minął dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały 
nr XXXII/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia 
na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Tarnowa wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
Do dnia 25 lipca 2019 r. nie podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ani nie jest przewidziane jej podjęcie w najbliższym czasie. 
W związku z powyższym, zgodnie z zapisem art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), tracą moc uprawnienia wynikające z podjętej dwa lata temu uchwały.

Oznacza to, że w dniu 1 stycznia 2019 r. wygasło prawo pierwokupu ustanowione w ww. uchwale i nie ma konieczności ubiegania się o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji.

Niemniej jednak, w razie potrzeby ww. zaświadczenie można uzyskać w naszym Wydziale. 
Za wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,0 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
W tym celu najlepiej skontaktować się z naszym wydziałem (prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w zakładce KONTAKT).

Wniosek o wydanie zaświadczenia, można pobrać tutaj: