Program Rewitalizacji

„Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata 2017-2022” identyfikuje problemy i potrzeby w zakresie rewitalizacji obszaru zdegradowanego na terenie Tarnowa w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Jego bezpośrednim celem, zgodnie z ustawą z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji przy pomocy ujęt...

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2020 poz. 802 z późn. zm.), w 2020 r. minęły 3 lata od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji i zaszła konieczność dokonania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata 2017-2022. Ww. dokument znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP UMT pod następującym adresem: https://bip.malopol...

Przyjęcie uchwały nr XXXII/322/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwały nr XXXII/323/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, stanowiło pierwszy etap procesu rewitalizacji i równocześnie niezbędny element do przygotowania Gminnego Programu...

Przyjęty uchwałą nr XXXVII/368/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022 (w skrócie GPR) otworzył możliwość pozyskania dofinasowania ze środków europejskich na szereg ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W Małopolsce, do głównych możliwości współfinansowania tego typu przedsięwzięć należą przede wszystkim środki dostępne w ramach z 11. Osi Priorytetowej –  Re...