Komitet Rewitalizacji

W pierwszym kwartale 2018 r. powołano Tarnowski Komitet Rewitalizacji (w skrócie TKR). Cytując zapis Regulaminu (załącznik do uchwały nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r., rozdział 1., par. 1, ust. 1): 

„Tarnowski Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Miasta Tarnowa w sprawach dotyczących rewitalizacji, wspiera działania Prezydenta Miasta Tarnowa w tym obszarze oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Tarnowie".

Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw związanych z procesem rewitalizacji, realizowanym na obszarze Tarnowa.

Komitet inicjuje oraz uczestniczy w opiniowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie i zarządzeń Prezydenta Miasta Tarnowa związanych z rewitalizacją na obszarze Tarnowa. Skutkuje to tym, że Rada Miejska w Tarnowie może podjąć uchwały dotyczące procesu rewitalizacji wyłącznie po zapoznaniu się z opinią TKR, dzięki czemu TKR może faktycznie wpływać na politykę naszego miasta.

Celem działań TKR jest przede wszystkim koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na obszarze rewitalizacji oraz udział w monitoringu i ewaluacji Programu.

Ponieważ TKR ma pełnić funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta Miasta Tarnowa, do jego podstawowych zadań należy opiniowanie:

•    planowanych zmian i modyfikacji GPR tych, w tym także udział w ocenie zgłaszanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
•    projektów dokumentów programowych GMT oraz aktów planistycznych związanych z problematyką rewitalizacji
•    sprawozdań, raportów z monitoringów i ewaluacji GPR oraz projektów rewitalizacyjnych.

Komitet Rewitalizacji może także brać udział w działaniach promocyjnych oraz zapraszać przedstawicieli organizacji/instytucji, które nie mają swoich reprezentantów w TKR bądź ekspertów w dziedzinie rewitalizacji oraz innych gości.

Na wszystkich etapach realizacji Programu TKR powinien współpracować z organami gminy.

Obsługę organizacyjną TKR zapewnia Wydział rozwoju Miasta.

Pierwszy zespół TKR liczył 22 osoby (patrz dalej – SKŁAD TKR, Zarządzenia Prezydenta dot. TKR). 
Po zmianach, aktualnie TKR liczy 25 członków.
PRZEWODNICZĄCY TKR: Jakub Kwaśny
KONTAKT: Przewodniczący Rady Miejskiej
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
ul. Goldhammera 3, pok. 109
tel. (14) 68-82-844 

Zastępca Przewodniczącego TKR: Krystyna Latała

Pierwszy skład TKR:Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania imiennego składu Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji, powołano następujące 22 osoby w skład TKR:1.    Przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich wskazanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa:a)    Pan Rafał Koścień, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta,b)    Pani Marzena Bac, Główny Specjalista w Wyd...

I posiedzeniePierwsze posiedzenie TKR odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w sali nr 8 w budynku UMT przy ul. Goldhammera 3 na zaproszenie Prezydenta Miasta Tarnowa. Obecni: członkowie Komitetu zgodnie z listą obecnościPorządek posiedzenia:1.    Powitanie członków TKR przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę2.    Krótka prezentacja wszystkich członków Komitetu wraz z wręczeniem powołania do działalności w Tarnowskim Komitecie Rewital...

Zarządzenie nr 10/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania imiennego składu Tarnowskiego Komitetu RewitalizacjiZarządzenie nr 03/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany imiennego składu Tarnowskiego Komitetu zmieniające Zarządzenie nr 10/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania imiennego składu Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOWA o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji  wraz z formularzem składania uwag (ZAŁĄCZNIK)UCHWAŁA NR XLI/400/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji wraz z Załącznikiem do uchw...