Organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów

Logo

Nazwa organizacji

Opis organizacji

 

 

 

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”

Celem działalności KANY z siedzibą przy ul. Mościckiego 12, jest prowadzenie i propagowanie edukacji młodzieży, która zmierza do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego oraz zdobycia praktycznych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym i rodzinnym. Dzięki różnorodnej ofercie KANY młodzi i starsi, bezrobotni i niepełnosprawni mogą rozwijać swoje zdolności i talenty, poznawać świat i ogromne możliwości techniki, integrować się i budować wspólnotę koleżeństwa i przyjaźni. Działalność KANY jest realizacją cennej inicjatywy Kościoła i lokalnej społeczności, by przychodzić z pomocą tym, którzy nie mogą w inny sposób rozwijać potencjału swej osobowości, uzdolnień i talentów, których nie stać, na realizację projektu życia, projektu swej przyszłości. W swojej ofercie KANA proponuje seniorom: zajęcia komputerowe, fotograficzne, decoupage, naukę języka angielskiego, pilates. Szczegółowe informacje: 14/688 81 11.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Medycyna Polska

Stowarzyszenie Medycyna Polska prowadzi działalność w dziedzinie medycyny, turystyki oraz w dziedzinach pokrewnych, pomocy osobom potrzebującym, integracji podmiotów publicznych i niepublicznych w zakresie współpracy na rzecz sektora medycznego i turystycznego. Stowarzyszenie wdraża cykl działań na rzecz osób 60+. W ramach podjętych inicjatyw wykonywane są bezpłatne badania profilaktyczne, bezpłatne badania kardiologiczne i diabetologiczne oraz prowadzona jest edukacja zdrowotna dla seniorów. Stowarzyszenie jest współorganizatorem i koordynatorem cyklu bezpłatnych konsultacji. Realizuje też projekty przy współpracy z uzdrowiskami i innymi partnerami medycznymi. Stowarzyszenie prowadzi Międzyosiedlowy Klub Seniora "Złoty Wiek”. Od 2015 r. Stowarzyszenie prowadzi Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej i jednocześnie pełni funkcję lidera całego projektu.

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI 

Stowarzyszenie prowadzi przy ul. Szerokiej 7 zajęcia dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Tarnowa w wieku powyżej 55 lat. Zajęcia są prowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów” finansowanego z budżetu Gminy Miasta Tarnowa. Stowarzyszenie organizuje  szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne dla seniorów z grami i zabawami z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz prowadzi doradztwo z nowoczesnych technologii. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty i ciągły. Szczegóły dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 11A, tel. 14/628 42 10.

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Tarnowie 

Związek działając od 1989 r. zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów. Organizacja działa na rzecz członków m.in. poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom najuboższym w postaci jednorazowych zasiłków oraz rozdawanie artykułów spożywczych zakupionych z własnych środków. Związek organizuje wycieczki integracyjno-poznawcze  i zdrowotne, wyjazdy krajowe i zagraniczne. Członkowie spotykają się w siedzibie Związku lub na wydarzeniach organizowanych z różnych okazji. Raz w miesiącu prawnik udziela pomocy w rozwiązywaniu trudnych zagadnień. Biuro Związku mieści się przy ul. Piłsudskiego 24 w Tarnowie i jest czynne 4 razy w tygodniu: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 9-13.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski