Tarnowska Rada Seniorów

Tarnowska Rada Seniorów jest ciałem doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miasta Tarnowa, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów. Do zadań Rady należy między innymi inicjowanie przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej pokolenia 60+ i zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej. Gremium ma za zadanie także podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji. Rada zajmować będzie się też opiniowaniem lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych, doradztwem i inicjowaniem pomocy w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych oraz współpracą z organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz seniorów.

Tarnowska Rada Seniorów w Biuletynie Informacji Publicznej

Tarnowska Rada Seniorów na Facebook

 

Nabór kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020-2023

Prezydent Miasta Tarnowa zarządzeniem Nr 510/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów oraz zarządzeniem Nr 511/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyborów członków Tarnowskiej Rady Seniorów ogłosił wybory kandydatów na członków nowej Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020-2023. Zasady działania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz tryb wyboru jej członków określa Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1605) oraz Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Tarnowskiej Rady Seniorów (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3154).   

Kandydatem na członka Rady może zostać osoba, która ukończyła 60 rok życia oraz zamieszkuje na terenie Tarnowa. Ponadto kandydat na członka musi:       
- być zgłoszony przez podmiot działający na rzecz seniorów lub,                    
- uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców miasta Tarnowa lub,             
- być przedstawicielem rady osiedla działającego na terenie miasta.

Każdy podmiot działający na rzecz seniorów może zgłosić jednego kandydata, natomiast podmiot, który zrzesza pięćdziesięciu lub więcej członków uprawniony jest do zgłoszenia dwóch kandydatów.

Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe według odpowiedniego wzoru z wpisanym kandydatem należy doręczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów” do Kancelarii Głównej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, Dziennik podawczy.  

Wybór 8 członków Tarnowskiej Rady Seniorów, spośród zgłaszanych kandydatów odbędzie się na zebraniu wyborczym 8 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3. Uprawnionym do głosowania jest osoba wskazana przez każdy podmiot działający na rzecz seniorów oraz Rady Osiedli działające na terenie Miasta Tarnowa.

Dodatkowe informacje i niezbędne formularze można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Goldhammera 3, III piętro, pokój nr 303) oraz pod nr telefonu 14 688 25 21, 14 688 28 26.

Uprzejmie zapraszamy organizacje działające na rzecz seniorów, Rady Osiedli oraz mieszkańców Miasta Tarnowa do aktywnego uczestnictwa w wyborach Tarnowskiej Rady Seniorów.          

Regulamin określający zasady naboru kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Tarnowskiej Rady Seniorów (organizacja)

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Tarnowskiej Rady Seniorów (mieszkańcy)

Oświadczenie

Lista poparcia kandydata na członka Tarnowskiej Rady Seniorów

Regulamin określający zasady wyboru członków

Formularz zgłoszeniowy osoby uprawnionej do głosowania

 

 

Skład Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2015 – 2019

Przewodnicząca Rady - Pani Lidia Jaźwińska - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Wiceprzewodnicząca Rady - Pani Grażyna Kondracka - Stowarzyszenie Medycyna Polska

Sekretarz Rady - Pani Maria Gogojewicz-Pęcherek - Katolickie Centrum Edukacji KANA

Członkowie:

  • Pani Maria Kanior - Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
  • Pan Jakub Kwaśny - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
  • Pan Piotr Wójcik - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
  • Pani Maria Halina Gawle - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnowie
  • Pani Ludwika Gawron - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
  • Pani Zofia Grzywacz - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów
  • Pani Danuta Kisielewska - Stowarzyszenie Senior Na Czasie
  • Pani Maria Papuga - Rada Osiedla nr 5 „Rzędzin”
  • Pani Barbara Sierakowska-Karczewska - Stowarzyszenie Srebrne Skronie