Bank Zamiany Mieszkań - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Bank Zamiany Mieszkań

Bank zamiany mieszkań to rodzaj skrzynki kontaktowej, która ma na celu pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy osobami chcącymi zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny.

 

Celem Banku zamiany mieszkań jest:

 • ułatwienie mieszkańcom Tarnowa dokonywania dobrowolnej zamiany mieszkań,
 • poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa zamieszkujących w lokalach, których usytuowanie, powierzchnia bądź wysokie koszty utrzymania powodują utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu,
 • eliminacja występowania zaległości czynszowych.

 

Korzyści wynikające ze skorzystania oferty Banku zamiany mieszkań:

 • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego użytkowanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy,
 • możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez najemców zajmujących dotychczas lokal mieszkalny o zbyt dużym metrażu,
 • poprawa warunków mieszkaniowych osób dotkniętych niepełnosprawnością, które poszukują lokalu bez barier architektonicznych,
 • uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

 

Program umożliwia wyszukiwanie ofert lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany, będących w zasobach:

 • Gminy Miasta Tarnowa,
 • Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

Osoby zainteresowane taką zamianą mogą zgłaszać się do Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa na ul. Nowa 4 pok. 311, (tel. 14 688 27 12) w celu wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego, na podstawie którego prowadzony jest rejestr mieszkań do zamiany. Warunkiem umieszczenia oferty zamiany jest złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z ofertami zamiany mieszkań, które udostępniane są w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa. Każda osoba może śledzić Rejestr samodzielnie, natomiast szczegółowych informacji takich jak: forma kontaktu, a także wysokość zadłużenia, udziela pracownik Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa po osobistym stawiennictwie.

Złożenie Zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę mieszkania. Czynności związane z zamianą mieszkania wszczynane są przez Wydział Mieszkalnictwa dopiero po złożeniu przez obydwie strony wniosków o zamianę mieszkań. Realizacja wniosków o zamianę przez Urząd Miasta Tarnowa następuje tylko w przypadku zamian, w których co najmniej jeden lokal mieszkalny znajduje się w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Tarnowa.

Wymagane dokumenty do wpisu do Rejestru Banku zamiany mieszkań:

 • dowód osobisty
 • wypełnione Zgłoszenie do Banku zamiany mieszkań
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację oferty na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa

Za umieszczone ogłoszenia w Banku zamiany mieszkań nie pobiera się opłat. Oferta zamiany wprowadzana jest do Rejestru z terminem ważności jednego roku od dnia złożenia Zgłoszenia.

 

Ponadto w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa istnieje możliwość zamian mieszkań polegających na dostarczeniu wolnego lokalu w zamian za lokal dotychczas zajmowany wynajmowany na czas nieoznaczony, gdy zamiana ta ma na celu:

 • umożliwienie osobie dotkniętej niepełnosprawnością poruszającej się wyłącznie na wózku inwalidzkim, zamieszkanie na parterze budynku,
 • umożliwienie najemcy lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej normatywną powierzchnię do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, uzyskanie w zamian za lokal dotychczas zajmowany wolnego lokalu mieszkalnego o mniejszym metrażu, spełniającym kryteria umożliwiające ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • uzyskanie wolnego lokalu, który zostanie przekwalifikowany na lokal socjalny. W tym przypadku Miasto może zaoferować wynajem lokalu o wyższym standardzie w zamian za oddanie do dyspozycji Miasta lokalu dotychczas zajmowanego przez najemcę.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski