Bank Zamiany Mieszkań

Jest to rodzaj skrzynki kontaktowej, która ma na celu pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy osobami chcącymi zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny. Osoby zainteresowane taką zamianą mogą zgłaszać się w w Wydziale Mieszkalnictwa, gdzie będzie można zapoznać się z ofertami zamian, w których podana jest wielkość mieszkania, (struktura, adres, telefon kontaktowy) ewentualnych kontrahentów zamiany.

W Wydziale Mieszkalnictwa ul. Nowa 4, pok. 317 w ramach Banku zamian można też składać swoje oferty zamian lokali mieszkalnych.

Warunkiem umieszczenia oferty zamiany jest złożenie w wydziale zgłoszenia zamiany wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.

 

W Wydziale Mieszkalnictwa istnieje możliwość dokonania zamiany lokali mieszkalnych polegających na:

  • zamianie lokali pomiędzy stronami czyli najemcami lokali mieszkalnych, które wyrażą wolę przeprowadzenia pomiędzy sobą takiej zamiany a przynajmniej jeden z lokali będących przedmiotem zamiany jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa, wynajmowanym na czas nieoznaczony

 

Ponadto w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa istnieje możliwość zamian mieszkań polegających na dostarczeniu wolnego lokalu w zamian za lokal dotychczas zajmowany wynajmowany na czas nieoznaczony, gdy zamiana ta ma na celu:

  • umożliwienie osobie niepełnosprawnej poruszającej się wyłącznie na wózku inwalidzkim, zamieszkanie na parterze budynku,
  • umożliwienie najemcy lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej normatywną powierzchnię do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, uzyskanie w zamian za lokal dotychczas zajmowany wolnego lokalu mieszkalnego o mniejszym metrażu, spełniającym kryteria umożliwiające ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • uzyskanie wolnego lokalu, który zostanie przekwalifikowany na lokal socjalny. W tym przypadku Miasto  może zaoferować wynajem lokalu o wyższym standardzie w zamian za oddanie do dyspozycji Miasta lokalu dotychczas zajmowanego przez najemcę.