Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci na... - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

Zgodnie z § 20 ust. 1. Uchwały nr XVIII/194/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2019r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2019r., poz. 7572) osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, należące do grona uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu w razie śmierci najemcy w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego, które pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę, mogą ubiegać się o zawarcie z nimi umowy najmu na czas nieoznaczony, gdy:

1) nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu;

2) zamieszkiwały wraz z najemcą i były zameldowane w tym lokalu na pobyt stały przez okres, co najmniej 3 lat do chwili opuszczenia lokalu przez najemcę;

3) w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu, średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego wynosi, co najmniej 84% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i co najmniej 42% w gospodarstwie wieloosobowym.

Zgodnie z § 20 ust. 2. w/w uchwały osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które pozostały w lokalu, po opuszczeniu go przez najemcę lub po śmierci najemcy mogą ubiegać się o zawarcie z nimi umowy najmu na czas nieoznaczony, gdy:

1) nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu;

2) zamieszkiwały wraz z najemcą i były zameldowane w tym lokalu na pobyt stały przez okres, co najmniej 3 lat do chwili opuszczenia lokalu lub zgonu najemcy;

3) są członkami gospodarstw domowych o niskich dochodach;

4) powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego wynosi:

a) do 45,00 m2 dla 1 osoby,

b) do 55,00 m2 dla co najmniej 2 osób,

c) do 65,00 m2 dla co najmniej 3 osób,

d) do 75,00 m2 dla co najmniej 4 osób,

e) do 80,00 m2 dla co najmniej 5 osób,

f) powyżej 80,00 m2 dla co najmniej 6 osób.

3. W stosunku do osób, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 i 2 Prezydent może przyznać prawo do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub wezwać do opuszczenia i opróżnienia lokalu w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc.

4. W przypadku odmowy zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo nieopuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie, występuje się na drogę postępowania sądowego o eksmisję z lokalu.

5. W stosunku do osób, wymienionych w ust. 1, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy a nie wstąpiły w stosunek najmu, stosuje się ust. 3 i 4.

6. Za lokal opuszczony przez najemcę uważa się lokal, z którego najemca wyprowadził się i została z nim rozwiązana umowa najmu.

Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą osób:

1) zajmujących lokale będące przedmiotem najmu socjalnego;

2) które zajęły lokal samowolnie;

3) w stosunku do których zapadł prawomocny wyrok eksmisyjny;

4) które posiadają tytuł prawny do innego lokalu lub domu mieszkalnego, albo tytuł taki posiada ich małżonek;

5) wobec, których toczy się postępowanie sądowe o eksmisję;

6) które pozostają w związku małżeńskim a ubiegają się o wynajem zajmowanego lokalu oddzielnie - bez małżonka.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski