Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy czyniący starania o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa

Wynajem lokali mieszkalnych odbywa się w oparciu o przepisy Uchwały Nr XXXIV/452/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 marca 2009 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2014 r., poz.3652- z późn. zm.) .

W/w uchwała określa  między innymi wymogi jakie muszą spełniać wnioskodawcy, którzy czynią starania o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa.

Osoby te muszą złożyć wypełniony formularz wniosku o wynajem mieszkania wraz z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach  w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz aktualnym zaświadczeniem o stanie majątkowym.

 

Zgodnie z § 4 w/w uchwały uprawnienie do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem §  10 przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są członkami wspólnoty samorządowej Miasta,tj. zamieszkują na terenie  miasta Tarnowa,

2) są członkami gospodarstw domowych o niskich dochodach, w których średni miesięczny dochód przypadający na członka tego gospodarstwa domowego,  w okresie 6  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem, mieści się w przedziale 100% - 225% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym  i 50% - 175%  w gospodarstwie wieloosobowym,

3) mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe

 

Za osoby o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych w rozumieniu § 4 pkt 3 uchwały, uważa się osoby:

1) bezdomne,

2) zamieszkujące w lokalu:

a) w którym na jedną osobę przypada mniej niż 6 m2 powierzchni pokoi - w odniesieniu do lokali zajmowanych przez więcej niż dwie osoby,

b)  o powierzchni pokoimniejszej niż 18 m2 - w odniesieniu do lokali zajmowanych przez jedną lub dwie osoby, z wyjątkiem osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku albo lokalu, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz osób, które są najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta; w przypadku małżonków lub innych osób starających się wspólnie o wynajem lokalu, mających różne miejsce zamieszkania, wymóg dotyczący powierzchni musi być spełniony w obu lokalach, przy czym zaludnienie w obu lokalach oblicza się przy założeniu, że osoby te i ich dzieci zamieszkują wspólnie; w przypadku lokalu mieszkalnego, który nie posiada wydzielonego pomieszczenia kuchennego powierzchnię pokoju pomniejsza się o 4 m2,

3) opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka) lub kończące pobyt w niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych, w związku z osiągnięciem pełnoletniości, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed przyjęciem do placówki lub rodziny zamieszkiwały,

4) opuszczające ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska lub domy samotnych matek, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed przyjęciem do placówki zamieszkiwały,

5) opuszczające zakłady karne, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed osadzeniem w zakładzie karnym zamieszkiwały,

6) zamieszkujące w lokalu socjalnym lub pomieszczeniu tymczasowym.

 

Uprawnienie do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje również osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 225% w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkują w budynkach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, w których lokal objęły na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu czy też wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek najmu takiego lokalu.

 

Uprawnienie do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony nie przysługuje osobom, które:

1) podały nieprawdziwe dane we wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego,

2) pozostają w związku małżeńskim, a ubiegają się o lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta oddzielnie - bez małżonka, z wyjątkiem osób określonych w § 7 pkt 4, które mogą ubiegać się o lokal bez małżonka,

3) zamieszkują w lokalu, w którym występuje zadłużenie w zakresie należności z tytułu opłat za jego używanie,

4) zobowiązane są do opuszczenia lokalu na skutek wyroku eksmisyjnego,

5) opuściły lokal w związku z wyrokiem eksmisyjnym i od daty opuszczenia lokalu nie minął jeszcze 1 rok.

 
Zgodnie z w/w uchwałą uprawnienie do wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)  są członkami wspólnoty samorządowej Miasta, tj. zamieszkują na terenie  miasta Tarnowa,

2)  nie mają tytułu prawnego do lokalu,

3)  są członkami gospodarstwa o bardzo niskich dochodach, w których średni miesięczny dochód przypadający na członka  gospodarstwa domowego  w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  o wynajem nie przekracza 100% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

O kolejności realizacji wniosków osób uprawnionych do wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa decyduje system punktacji zgodny z zasadami określonymi w załączniku do uchwały. 

 

Wnioski o wynajem lokali złożone w tut. Urzędzie w danym roku kalendarzowym, podlegają rozpatrzeniu do końca czerwca następnego roku.

Warunkiem wynajmu mieszkania jest złożenie wniosku i spełnianie wszystkich kryteriów zawartych  w w/w uchwale.

Szczegółowe informacje na temat wynajmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa można uzyskać w Wydziale Mieszkalnictwa przy ul. Nowej 4 w pokojach 318 i 316 (tel. 014 6882718 oraz 014 6882716), gdzie można również pobrać i złożyć wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego.

Załączniki: