Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy czyniący starania o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy czyniący starania o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa

Wynajem lokali mieszkalnych odbywa się w oparciu o przepisy Uchwały Nr XVIII/194/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz.7572 z późniejszymi zmianami).

Ww. uchwała określa między innymi wymogi jakie muszą spełniać wnioskodawcy, którzy czynią starania o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa.

Osoby ubiegające się  o wynajem mieszkania składają wypełniony wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczeniem o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. We wniosku, deklaracji  i  oświadczeniu o stanie majątkowym uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów.

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości*.

W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej lub jeżeli wystąpi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu odmawia się  zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały uprawnienie do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje  z zastrzeżeniem § 10  osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są członkami wspólnoty samorządowej Miasta, tj. zamieszkują na terenie  miasta Tarnowa,

2) są członkami gospodarstw domowych o niskich dochodach, w których średni miesięczny dochód przypadający na członka tego gospodarstwa domowego, w okresie 3  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem, mieści się w przedziale 84% - 225% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 42% - 175% w gospodarstwie wieloosobowym,

3) mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Za osoby o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych w rozumieniu § 4 pkt 3 uchwały, uważa się osoby:

1) bezdomne, w tym przebywające w schroniskach dla bezdomnych, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed skierowaniem do schroniska zamieszkiwały,

2) zamieszkujące w lokalu:

a) w którym na jedną osobę przypada mniej niż 6 m2 powierzchni pokoi - w odniesieniu do lokali zajmowanych przez więcej niż dwie osoby. W przypadku małżonków lub innych osób starających się wspólnie o wynajem lokalu, mających różne adresy zamieszkania, wymóg dotyczący powierzchni musi być spełniony w obu lokalach, przy czym zaludnienie  w obu lokalach oblicza się przy założeniu, że osoby te i ich dzieci zamieszkują wspólnie. W lokalu, który nie posiada wydzielonego pomieszczenia kuchennego powierzchnię pokoi pomniejsza się o 4 m2,

b) o powierzchni pokoi mniejszej niż 18 m2 - w odniesieniu do lokali zajmowanych przez jedną lub dwie osoby. W przypadku małżonków lub innych osób starających się wspólnie o wynajem lokalu, mających różne adresy zamieszkania, wymóg dotyczący powierzchni musi być spełniony w obu lokalach. W lokalu, który nie posiada wydzielonego pomieszczenia kuchennego powierzchnię pokoi pomniejsza się o 4 m2,

3) opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze lub kończące pobyt w niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych, w związku z osiągnięciem pełnoletniości, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed przyjęciem do placówki lub rodziny zamieszkiwały,

4) opuszczające ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed przyjęciem do placówki zamieszkiwały,

5) opuszczające zakłady karne lub zakłady poprawcze, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed osadzeniem w tych zakładach zamieszkiwały,

6) zamieszkujące w lokalu będącym przedmiotem najmu socjalnego lub w pomieszczeniu tymczasowym,

7) zamieszkujące w mieszkaniu chronionym.

Uprawnienie do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje również osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie  3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 225% w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkują w budynkach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, w których lokal objęły na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu czy też wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek najmu takiego lokalu.

Uprawnienie do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony nie przysługuje osobom, które:

1)  podały nieprawdziwe dane we wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego,

2) pozostają w związku małżeńskim, a ubiegają się o lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta oddzielnie - bez małżonka, z wyjątkiem osób opuszczających ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed przyjęciem do placówki zamieszkiwały,

3) posiadają zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu, w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,

4) zobowiązane są do opuszczenia lokalu na skutek wyroku eksmisyjnego,

5) opuściły lokal w związku z wyrokiem eksmisyjnym i od daty opuszczenia lokalu nie minął jeszcze 1 rok,

6) są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego albo członek ich gospodarstwa domowego jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości,

7) posiadają spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  lub domu jednorodzinnego albo  członek ich gospodarstwa domowego posiada spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego położonego  w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości,

8) są właścicielami lub współwłaścicielami budynku albo członek ich gospodarstwa domowego jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości, jeżeli udział w przypadku zniesienia  współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

9) są najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta  lub mieszkaniowego zasobu pobliskich miejscowości lub członek ich gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta lub mieszkaniowego zasobu pobliskich miejscowości.


Zgodnie z § 13 ww. uchwały uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są członkami wspólnoty samorządowej Miasta,tj. zamieszkują na terenie  miasta Tarnowa,

2) nie mają tytułu prawnego do lokalu,

3) są członkami gospodarstwa o bardzo niskich dochodach, w których średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego  w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem nie przekracza 84% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 42% w gospodarstwie wieloosobowym.

O kolejności realizacji wniosków osób uprawnionych do wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa decyduje system punktacji zgodny z zasadami określonymi w załączniku do ww. uchwały.

Wnioski o wynajem lokali złożone w tut. Urzędzie w danym roku kalendarzowym, podlegają rozpatrzeniu najpóźniej do końca czerwca następnego roku.

Warunkiem wynajmu mieszkania jest złożenie kompletnego wniosku i spełnianie wszystkich kryteriów zawartych w ww. uchwale.

Szczegółowe informacje na temat wynajmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa można uzyskać w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa przy ul. Nowej 4 w pokojach 316, 317 i 318 (tel. 014 6882716, 014 6882718 oraz 014 6882717), gdzie można również pobrać i złożyć wniosek  o wynajem lokalu mieszkalnego.

* przez pobliską miejscowość należy rozumieć miejscowość położoną w powiecie tarnowskim lub w powiecie gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim (świętokrzyskie), mieleckim, jasielskim, dębickim (podkarpackie)

 

Załączniki:

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski