Jak głosować?

 

Prezydent Miasta Tarnowa zarządzeniem Nr 358/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustalenia i podania do wiadomości publicznej wzorów kart do głosowania nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa w 2016 roku ustalił wzory kart do głosowania nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu Miasta Tarnowa na 2016 rok:

W obecnej edycji możliwe będą dwie możliwości głosowania na projekty zgłoszone do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Tarnowie. Głosowanie będzie odbywać się za pośrednictwem tradycyjnych kart oraz poprzez portal internetowy: budzetobywatelski.umt.tarnow.pl

Karty tradycyjne zostały podzielone na dwa rodzaje: do głosowania na projekty osiedlowe i odrębnie do głosowania na projekty ogólnomiejskie. Wypełnione karty do głosowania należy składać w punktach wyznaczonych w budynkach Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Mickiewicza 2, Nowej 4.

Podobnie w przypadku głosowania za pośrednictwem strony dokonano podziału wniosków.

W tej edycji można głosować dwukrotnie. Odrębnie na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe.

Co istotne, o wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania wyłącznie mieszkańcy, którzy w dniu głosowania zamieszkują na terenie miasta Tarnowa oraz:1) posiadają prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

2) ukończyli 16 lat i jednocześnie posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium.

 

Głosowanie nad wyborem projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się (zgodnie z harmonogramem czynności w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok) w dniach od 9 września do 18 września 2015 r.:1) osobiście - poprzez wrzucenie poprawnie wypełnionej karty do głosowania do urny, lub poprzez stronę internetową budzetobywatelski.umt.tarnow.pl przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium,

2) korespondencyjnie poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. W tym wypadku za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

Za głos ważny uważa się głos oddany:1) przez mieszkańca, który w dniu głosowania zamieszkuje na terenie miasta Tarnowa i spełnia wymogi określone powyżej,

2) na nie więcej niż jeden dopuszczony do głosowania projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy,

3) na karcie do głosowania zgodnej ze wzorem ustalonym zarządzeniem  Nr 358/2015Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 września 2015 roku.

Uprawniony mieszkaniec może głosować na każdy z projektów osiedlowych niezależnie od osiedla, którego jest mieszkańcem.

Wyniki głosowania w 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego i listę projektów wybranych do realizacji w 2016 roku w Tarnowie poznamy już 30 września.