Regulamin Budżetu Obywatelskiego

 

Załącznik do zarządzenia Nr 185/2015

Prezydenta Miasta Tarnowa

z dnia 29 maja 2015 r.

 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

MIASTA TARNOWA

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Budżet obywatelski są to środki pieniężne budżetu Gminy Miasta Tarnowa, zwanej dalej „Miastem” przeznaczone na realizację zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców Miasta zadań, zwanych dalej „projektami”, w trybie określonym niniejszym Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa, zwanym dalej „Regulaminem”.

§ 2.

ZADANIA ZGŁASZANE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Projektem zgłaszanym do budżetu obywatelskiego może być każda inicjatywa obywatelska obejmująca zadanie, która przyczynia się do rozwoju Miasta, a w szczególności:

 • budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej, 
 • działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
 • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.

2. Zadaniem zgłaszanym w ramach budżetu obywatelskiego może być:

 • projekt ogólnomiejski - obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta lub obszar więcej niż jednego osiedla na terenie Miasta,
 • projekt osiedlowy - obejmujący swoim zakresem obszar jednego osiedla na terenie Miasta.

3. Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego jako pojedynczy projekt zadanie musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym nadawać się do realizacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
 • nie może wskazywać jego wykonawcy,
 • mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta,
 • obejmować całość jego realizacji, 
 • dotyczyć miejsc lub wydarzeń dostępnych dla wszystkich mieszkańców,
 • nie może dotyczyć obiektów zajętych na działalność jednostek organizacyjnych Miasta,

4. Suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji pojedynczego:

 • projektu ogólnomiejskiego - nie może przekroczyć kwoty określonej w § 9 ust. 2 pkt 1, 
 • projektu osiedlowego - nie może przekroczyć kwoty przyznanej dla danego osiedla określonej w § 9 ust. 3.

§ 3.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW 

1. Projekty mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy, którzy w dniu zgłoszenia zamieszkują na terenie Miasta i posiadają prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 

2. Zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego musi być poparte:

 • w przypadku projektu ogólnomiejskiego - podpisami co najmniej 100 mieszkańców, którzy w dniu zgłoszenia zamieszkują na terenie Miasta i posiadają prawo wybierania (czynne prawo wyborcze),
 • w przypadku projektu osiedlowego - podpisami co najmniej 25 mieszkańców, którzy w dniu zgłoszenia zamieszkują na terenie osiedla, którego dotyczy dany projekt i posiadają prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).

3. Zgłoszenia projektu należy dokonać wyłącznie na Formularzu zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego miasta Tarnowa, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zwanym dalej „formularzem”. Formularz udostępniony będzie na stronie internetowej Miasta www.tarnow.pl oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 – parter i ul. Mickiewicza 2 – parter. 

4. Zgłoszenie projektu uznaje się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe i zostanie on własnoręcznie podpisany przez zgłaszającego. Do formularza należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców Miasta popierających zgłaszany projekt, zgodnie z ust. 2 wraz ich własnoręcznymi podpisami.

5. Zgłoszenia projektu należy dokonać w terminie wyznaczonym stosownie do treści § 8 pkt 1 Regulaminu poprzez wysłanie kompletnego formularza listem z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – INICJATYWY” na adres Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów lub złożenie go osobiście we wskazanych w ust. 3 punktach informacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa.

6. W razie wysłania formularza za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę zgłoszenia projektu uważa się datę stempla pocztowego.

§ 4.

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

1. Kancelaria Rady Miejskiej, we współpracy z Referatem Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa, dokonuje wstępnej weryfikacji każdego ze zgłoszonych projektów w zakresie spełnienia wymagań formalnych określonych w § 3 Regulaminu. Zgłoszenia niekompletne, niepodpisane lub dokonane przed albo po upływie terminu wyznaczonego w trybie § 8 pkt 1, nie będą podlegały dalszej weryfikacji. 

2. Każdy zgłoszony projekt spełniający wymagania formalne określone w § 3 Regulaminu podlega weryfikacji pod kątem:

 • spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu, 
 • możliwości realizacji, w tym rzeczywistego kosztu,
 • możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku jego realizacji,
 • zgodności z obowiązującą Strategią Miasta,
 • znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
 • możliwych przyszłych korzyści dla Miasta, w tym dla osiedli, których dotyczy.

3. Weryfikacji zgłoszonych projektów w zakresie określonym w ust. 2 dokonuje właściwa merytorycznie dla danego projektu jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Tarnowa, wydając w tym zakresie stosowną ocenę.

4. Zgłoszone projekty wraz z ocenami, o których mowa w ust. 3 podlegają następnie zaopiniowaniu:

 • w przypadku projektów ogólnomiejskich - przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie,
 • w przypadku projektów osiedlowych - przez radnych Rady Miejskiej w Tarnowie, którzy wybrani zostali z okręgu, na terenie którego dany projekt ma być realizowany, działających we współpracy z radnymi rady osiedla, którego ten projekt dotyczy.

5. W terminie wyznaczonym stosownie do treści § 8 pkt 2 Regulaminu zgłoszone projekty wraz z ocenami, o których mowa w ust. 3 i opiniami, o których mowa w ust. 4, przedkładane są do Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa.

6. Do głosowania dopuszcza się tylko te ze zgłoszonych projektów, które uzyskały pozytywną ocenę właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Tarnowa oraz pozytywne opinie odpowiednio Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie lub radnych Rady Miejskiej w Tarnowie, którzy wybrani zostali z okręgu, na terenie którego dany projekt ma być realizowany, działających we współpracy z radnymi rady osiedla, którego ten projekt dotyczy.

7. Każdemu ze zgłoszonych projektów dopuszczonych do głosowania nadawany jest „Kod projektu”. Listę projektów odrzuconych i listę projektów dopuszczonych do głosowania, ogłasza się na stronie internetowej Miasta www.tarnow.pl, w terminie wyznaczonym stosownie do treści § 8 pkt 3 Regulaminu.

§ 5.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

1. Z chwilą udostępnienia w sposób wskazany w § 4 ust. 7 listy projektów dopuszczonych do głosowania, mieszkańcom Miasta przysługuje prawo prowadzenia w terminie określonym stosownie do treści § 8 pkt 4 Regulaminu działań informacyjnych                           i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.

WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI

1. O wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania wyłącznie mieszkańcy, którzy w dniu głosowania zamieszkują na terenie Miasta oraz:

  • posiadają prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
  • ukończyli 16 lat i jednocześnie posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium.

2. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w terminie określonym stosownie do treści § 8 pkt 6 Regulaminu:

  • osobiście w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do przygotowanej w tym celu urny, 
  • osobiście przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium na stronie internetowej budzetobywatelski.umt.tarnow.pl
  • korespondencyjnie poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. W tym wypadku za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

3. Wzór karty do głosowania nad wyborem projektów do realizacji w ramach każdej kolejnej edycji budżetu obywatelskiego ustala Prezydent Miasta Tarnowa w drodze zarządzenia, w terminie określonym stosownie do treści § 8 pkt 5.

§ 7.

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

1. Ustalenia wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Tarnowa, zwana dalej Komisją.

2. Komisja oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne projekty dopuszczone do głosowania i na tej podstawie ustala listę projektów, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów. 

3. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku przyjęte będą te z projektów dopuszczonych do głosowania, które w głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów. 

4. Za głos ważny uważa się głos oddany przez mieszkańca, o którym mowa w § 6 ust. 1, oddany na nie więcej niż jeden projekt dopuszczony do głosowania, na karcie do głosowania zgodnej ze wzorem, o którym mowa w § 6 ust. 3, zawierającej:

 • prawidłowe dane osobowe i adres zamieszkania głosującego,
 • właściwy kod projektu, 
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych głosującego,
 • datę oddania głosu i własnoręczny podpis głosującego.

5. W wypadku, gdy suma rzeczywistych kosztów projektów, które uzyskały w głosowaniu największą liczbę głosów wyczerpuje pulę środków przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok, a projekty te są istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta, wysokość budżetu obywatelskiego na dany rok może być podwyższona przez Prezydenta Miasta Tarnowa do 10% wysokości ustalonej w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok.

6. Ostateczne wyniki głosowania nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, po ich ustaleniu, ogłasza się na stronie internetowej Miasta www.tarnow.pl w terminie określonym stosownie do treści § 8 pkt 7.

§ 8.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Prezydent Miasta Tarnowa określi w drodze zarządzenia harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy wskazując termin:

 1. zgłaszania projektów,
 2. weryfikacji zgłoszonych projektów wraz z ocenami, o których mowa w § 4 ust. 3 i z opiniami, o których mowa w § 4 ust. 4, 
 3. ogłoszenia listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych, 
 4. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania,
 5. podania do publicznej wiadomości wzoru karty do głosowania nad wyborem projektów do realizacji,
 6. głosowania nad wyborem projektów do realizacji, 
 7. ogłoszenia ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji.

§ 9.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW

1. Projekty wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku budżetowym w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane ze środków budżetu Miasta przewidzianych na rok kolejny.

2. Całkowitą kwotę wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku budżetowym określa Prezydent Miasta Tarnowa w drodze odrębnego zarządzenia. Kwota ta składa się:

 • w 40% z wydatków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, 
 • w 60 % z wydatków przeznaczonych na projekty osiedlowe.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 2 przeznaczona na sfinansowanie wydatków na projekty osiedlowe składa się:

 • z kwoty stałej wynoszącej 50.000 zł dla każdego osiedla,
 • z kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 pomniejszonej o kwotę z pkt 1, która będzie podlegała proporcjonalnemu podziałowi według ilości mieszańców zamieszkujących na terenie osiedli według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku.

§ 10.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego oraz głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiednio przez zgłaszającego projekt oraz głosującego mieszkańca Miasta.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Prezydent Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 2. Odbiorcami tych danych są pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa oraz inne upoważnione osoby biorące udział w procedurze opiniowania zgłoszonych projektów.

3. Cel zbierania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 wynika z Regulaminu i polega w szczególności na możliwości zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. 

4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.