Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie

 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015-2020:

 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015-2020 powstał w celu określenia warunków bytowych i potrzeb osób starszych powyżej 60 roku życia (zwanych także seniorami) oraz podejmowania działań, które w sposób planowy i celowy wpłyną na poprawę jakości ich życia w mieście Tarnowie.

Tarnowski samorząd zgodnie z przyjętymi założeniami ogólnopolskimi podejmuje działania mające na celu wieloaspektowe wsparcie seniorów oraz podtrzymywanie ich aktywności społecznej, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy wiekowej. Główne kierunki działań na rzecz osób starszych w mieście Tarnowie zostały określone w dwóch kluczowych dokumentach: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020” oraz w „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2020”. Trzecim celem strategicznym określonym w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020” jest Rozbudowa systemu wsparcia długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta. W założeniu Tarnów ma być miastem poprawiającym komfort życia mieszkańców, również osób starszych, zaspokajającym ich potrzeby i stwarzającym im możliwości rozwoju.

Realizując założenia powyższych dokumentów Miasto Tarnów wspiera i promuje te inicjatywy, które mają na celu pogłębianie wiedzy, rozwój pasji i zainteresowań osób starszych, oraz które wpisują się w koncepcję edukacji ustawicznej i przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego tej grupy mieszkańców miasta. Szczególnie wartościowe są projekty realizowane przy współpracy różnych instytucji i organizacji pozarządowych, które sprzyjają integracji seniorów pochodzących z różnych środowisk oraz rozbudowie potencjalnej sieci wsparcia.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski