Prawo dla niepełnosprawnych

Karta praw osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 1997 r.Karta Praw Osób Niepełnosprawnych(MP Nr 50, poz.475)

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do :

 1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
 2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
 3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
 4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
 5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
 6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga ? prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
 7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
 8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym :
  • dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
  • swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
  • dostępu do informacji,
  • możliwości komunikacji międzyludzkiej,
 9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
 10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.


§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w latach obowiązywania powyższej ustawy, Sejm RP w dniu 27 sierpnia 1997 r. uchwalił ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie której Urząd ten aktualnie działa.Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Pełnomocnik jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.Pełnomocnik nadzoruje wykonanie zadań wynikających z ustawy.

Na mocy art. 42 ust. l ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powołano organ doradczy Pełnomocnika - Krajową Radę Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada stanowi forum współdziałania na rzecz osób niepełno-sprawnych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Zakres działania Rady: - przedstawianie Pełnomocnikowi propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,- przedstawianie Pełnomocnikowi propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z faktu niepełnosprawności,- opiniowanie projektu założeń polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,- opiniowanie projektów aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych oraz sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów w tym zakresie,- opiniowanie sprawozdań z działalności PFRON,- opiniowanie rządowych projektów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz o ich realizacji,- opiniowanie materiałów przedstawianych przez Pełnomocnika,- przedkładanie Pełnomocnikowi rocznych informacji o działalności Rady.

Członków Rady powołuje i odwołuje - na wniosek Pełnomocnika i uprawnionych organizacji- minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Jest to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W każdy drugi wtorek miesiąca w ramach tzw. Dnia Otwartego Pełnomocnik spotyka się z interesantami w Biurze Pełnomocnika Rządu w sprawach związanych z problematyką niepełnosprawności.  Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerami:  22 529 06 10, 22 529 06 09 lub 22 529 06 49

 

Adres Biura:

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa

tel. sekretariat: 22 529 06 00, 22 529 06 01

fax: 22 529 06 02

e-mail: sekretariat.BON@mpips.gov.pl

 

Adres do korespondencji:

Sekretarz StanuPełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00- 513 Warszawa.