Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W TARNOWIE

Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) jest obok turnusu rehabilitacyjnego jedną z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a więc osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

WTZ oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja przez warsztat powyższego celu odbywa się poprzez codzienne zajęcia w grupie uczestników, przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej (najczęściej realizowanych w ramach tzw. pracowni, np. kulinarnej, gospodarstwa domowego, przyrodniczej, komputerowej, artystycznych, fotograficznej), zmierzających do rozwijania umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej, jak również psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

WTZ jest placówką pobytu dziennego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających wskazanie do terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Przyjęcia dokonuje podmiot prowadzący WTZ (np. fundacja, stowarzyszenie). Zajęcia trwają nie więcej niż 7 godzin dziennie. Osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem. Każdy z uczestników warsztatu objęty jest indywidualnym programem. Okresowo - nie rzadziej niż co 3 lata - ocenia się realizację indywidualnego programu każdego uczestnika WTZ i jego postępy w rehabilitacji. Zalecana ocena ma wskazać, co powinno się stać z osobą niepełnosprawną, po zakończeniu jej pobytu i zajęć w WTZ.

W zależności od tego jakie są efekty realizacji indywidualnego programu danej osoby można wskazać jako właściwe dla niej:

  • podjęcie zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  • skierowanie do ośrodka wsparcia ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania, co do podjęcia zatrudnienia (co nie oznacza, że za jakiś czas niepełnosprawny nie będzie mógł ponownie podjąć próby rehabilitacji w ramach warsztatów),
  • przedłużenie uczestnictwa w terapii prowadzonej przez WTZ ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia lub skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia,

Koszty utworzenia i działania WTZ współfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu terytorialnego lub innych środków. Dla WTZ działających w Tarnowie jednostką realizującą zadanie jest Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, tel. 14 688 21 21.

Każdy podmiot zamierzający zorganizować lub prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z CUS w Tarnowie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.

CUS w Tarnowie co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę warsztatów działających na terenie Tarnowa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5b Tarnów

www.psoni.org.pl

tel.14 626 84 89

e-mail: wtz.tarnow@psoni.org.pl

Kierownik: Urszula Paszkowska

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

- Pomoc psychologiczna, terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, trening ekonomiczny

- Aktywizacja społeczna i zawodowa

- Zajęcia dodatkowe, wycieczki, imprezy integracyjne

- Działalność grupy teatralnej „Przyjaciele”

- Działalność klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpia – Tarnów”

- Prowadzenie pracowni: gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, techniczno-ogrodniczej i drewna, aktywności twórczej, komputerowo-internetowej, teatralno-artystycznej, umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej

 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 6

www.wtzjp2.pl

e-mail: biuro@wtzjp2.pl

tel. 14 627 35 03, 600 240 223

Kierownik: Tomasz Eliasz Wardzała

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,

- Pomoc psychologiczna, logopedyczna, rehabilitacja ruchowa (w tym na basenie i na olimpiadach specjalnych),

- Wycieczki, Trening ekonomiczny,

- Skuteczne przygotowanie do podjęcia samodzielnej pracy i samodzielnej egzystencji,

- Prowadzenie pracowni: rehabilitacji układu ruchu, terapii psychologicznej, gospodarstwa domowego, pracownia form użytkowych i poligrafii, rękodzieła artystycznego, drewna i metalu, biżuterii artystycznej, podtrzymywania umiejętności edukacyjnych, kartek okolicznościowych, upominków artystycznych, obróbki laserowej.

 

3. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

33-100 Tarnów, ul. Klikowska 190

www.sosw.tarnow.pl

e-mail: sekretsosw@umt.tarnow.pl  

tel./fax 14 626 65 79

Kierownik: Marek Mielak

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją narządu ruchu,

- Pomoc psychologiczna, logopeda, terapia zajęciowa,

- Przygotowanie do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej lub zakładzie aktywizacji zawodowej,

- Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych,

- Prowadzenie pracowni: plastycznej, rękodzieła artystycznego, szkła artystycznego, gospodarstwa domowego, reedukacji, ramiarskiej, usprawniania ruchowego, aktywności społeczno-zawodowej, ogrodniczo-florystycznej


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski