Projekt Sami-Dzielni!

Gmina Miasta Tarnowa przystąpiła do etapu testowania modelu wypracowanego w ramach projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ", w ramach Programu Operacyj...

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków i Gminą Wieprz (od 23.05.2019 r.) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (od 23.09.2019 r.), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priory...