Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie

 

Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) jest obok turnusu rehabilitacyjnego jedną z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a więc osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

WTZ oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja przez warsztat powyższego celu odbywa się poprzez codzienne zajęcia w grupie uczestników, przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej (najczęściej realizowanych w ramach tzw. pracowni, np. kulinarnej, gospodarstwa domowego, przyrodniczej, komputerowej, artystycznych, fotograficznej), zmierzających do rozwijania umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej, jak również psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

WTZ jest placówką pobytu dziennego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających wskazanie do terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Przyjęcia dokonuje podmiot prowadzący WTZ (np. fundacja, stowarzyszenie). Zajęcia trwają nie więcej niż 7 godzin dziennie. Osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem. Każdy z uczestników warsztatu objęty jest indywidualnym programem. Okresowo - nie rzadziej niż co 3 lata - ocenia się realizację indywidualnego programu każdego uczestnika WTZ i jego postępy w rehabilitacji. Zalecana ocena ma wskazać, co powinno się stać z osobą niepełnosprawną, po zakończeniu jej pobytu   i zajęć w WTZ.

 

W zależności od tego jakie są efekty realizacji indywidualnego programu danej osoby można wskazać jako właściwe dla niej:

  • podjęcie zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  • skierowanie do ośrodka wsparcia ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania, co do podjęcia zatrudnienia (co nie oznacza, że za jakiś czas niepełnosprawny nie będzie mógł ponownie podjąć próby rehabilitacji w ramach warsztatów),
  • przedłużenie uczestnictwa w terapii prowadzonej przez WTZ. ze względu na:pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji,okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia lub skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia,

 

Koszty utworzenia i działania WTZ współfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu terytorialnego lub innych środków. Dla WTZ działających w Tarnowie jednostką realizującą zadanie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie tel. 14 68 82 004.

Każdy podmiot zamierzający zorganizować lub prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z MOPS, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.

MOPS co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę warsztatów działających na terenie Tarnowa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca  2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63. poz. 587).

 

 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie

tel.14 626 84 89

e-mail: wtz.tarnow@psouu.org.pl

Kierownik Warsztatów: Urszula Paszkowska

 

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

- Pomoc psychologiczna, terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, trening  ekonomiczny

- Aktywizacja społeczna i zawodowa

- Prowadzenie pracowni:

     - Gospodarstwa Domowego

     - Rękodzieła Artystycznego

     - Techniczno-Ogrodniczej i Drewna

     - Aktywności Twórczej 

     - Komputerowo-Internetowej

     - Teatralno-Artystycznej

     - Umiejętności Społecznych i Aktywizacji Zawodowej

- Zajęcia dodatkowe, wycieczki, imprezy integracyjne

- Działalność grupy teatralnej „Przyjaciele”

- Działalność klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpia – Tarnów”

 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

33-100 Tarnów ul. Hodowlana 6

www.wtzjp2.pl

e-mail: biuro@wtzjp2.pl

tel. 14 627 35 03, 693 273 503

Kierownik: Tomasz Eliasz Wardzała

 

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,

- Pomoc psychologiczna, logopedyczna, rehabilitacja ruchowa (w tym na basenie i na    olimpiadach specjalnych),

- Wycieczki,

- Trening ekonomiczny,

- Skuteczne przygotowanie do podjęcia samodzielnej pracy i samodzielnej egzystencji.

 

3. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

33-100 Tarnów, ul. Klikowska 190

www.sosw.tarnow.pl

e-mail: wtztarnow@neostrada.pl

tel./fax 14 626 65 79

Kierownik: Marek Mielak

 

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją narządu ruchu,

- Pomoc psychologiczna, logopeda, terapia zajęciowa,

- Przygotowanie do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej lub zakładzie aktywizacji zawodowej,

- Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych.